Region Skåne
Skånes Kommuner
EU-logotyp

Nyhetsbrev 7

Säker Digital Kommunikation i Skåne

Det här nyhetsbrevet skickas ut av projektgruppen för Säker Digital Kommunikation (SDK) i Skåne. Projektet syftar till att underlätta och stötta införandet av SDK genom att till exempel informera, motivera och inspirera offentliga verksamheter i Skåne att ansluta till SDK.

SDK är intressant för kommuner, regioner såväl som statliga myndigheter för att underlätta informationsutbytet av känslig information.

Mer information om projektet och kontaktuppgifter finns i slutet av nyhetsbrevet!
Människor och en dator vid ett konferensbord

Innehåll i detta nyhetsbrev

I det förra nyhetsbrevet beskrev vi några av de utmaningar som verksamheter i skånska kommuner kan behöva hantera i sin SDK-resa. Vi berörde samt kommenterade även några av de utmaningar det skånska SDK-projektet har stött på under 2022.
Därtill uppdaterade vi också med information och länkar från Inera rörande anslutningsstatus i hela Sverige samt nya godkända accesspunktleverantörer från DIGG.

I detta nyhetsbrev redovisar vi lokala erfarenheter från två mindre skånska kommuners SDK-resa: Simrishamn och Staffanstorp. Slutligen publicerar vi notiser kring det nationella SDK-projektet.

Låt oss hålla dig uppdaterad!

Klicka på knappen nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbreven kommer att skickas ut månadsvis. Skicka gärna vidare detta nyhetsbrev till alla du tror kan vara intresserade så att de också kan prenumerera!

Projektet SDK i Skåne

Fyra personer vid ett mötesbord, två kvinnor gör high-five.

Erfarenheter från Simrishamns SDK-resa

Bakgrund
Simrishamn är en mindre kommun utan specifika resurser för att arbeta med införandet av nya system och tjänster i kommunens verksamheter. När kommunen ska införa nya system och tjänster sker det ”utöver” det dagliga arbetet.
Med det som förutsättning i kombination med Simrishamns vilja att komma igång med sin SDK-resa så snart som möjligt, beslutade kommunen i ett tidigt skede att påbörja arbetet i en liten skala. Detta för att på så sätt kunna prova sig fram till arbetssätt och hitta en förvaltning som fungerar för kommunens organisation.

Urvalskriterier
När det kom till val av leverantör var en viktig parameter att hitta en leverantör som kan leverera en helhetslösning. Det innebar att leverantören skulle tillhandahålla allt ifrån stöd med anslutningsprocessen mot SDK, accesspunktsoperatör, meddelandetjänst och meddelandeklient. Dessutom ville Simrishamn hitta en leverantör som är intresserad av att arbeta med fortsatt utveckling av sin produkt. En ytterligare parameter som var viktig var att kunna börja i liten skala och med en kort avtalstid.
Simrishamn valde att upphandla Meaplus och deras produkt Sefos. Valet att använda denna leverantör berodde dels på att de uppfyllde kraven i form av erbjudande av en helhetslösning, dels att produkten har stöd för Säkra meddelande och Säkra digitala videomöten. Detta är två behov som uppmärksammats sedan tidigare i kommunens verksamheter och där det idag saknas befintligt systemstöd.

Pilotinförande under 2023
Under 2023 planerar Simrishamn för att införa produkten i deras Vuxenenhet, en del av Individ- och familjeomsorgen. Inom Vuxenenheten finns socialsekreterare och arbetsterapeuter, men även arbetsmarknadsfrågor. Vuxenenheten har behov av samtliga delar som finns i leverantörens produkt, vilket innefattar SDK, Säkra meddelanden och Säkra digitala videomöten. På så sätt kraftsamlar kommunen kring hela paketet av säkra kommunikationer på en enhet där intresset och behovet är som störst.
Gällande SDK specifikt ser Simrishamn att det passar bra att komma igång med Vuxenenheten där de arbetsmarknadsrelaterade frågorna hanteras, eftersom Arbetsförmedlingen är den myndighet som kommit längst med sitt SDK-arbete.

Vidare utvärdering och införande
Under 2023 kommer Simrishamn utvärdera inte enbart produkten, utan också implementationen i verksamhet, arbetssätt och förvaltning av SDK. Därtill ska en upphandling av ett systemstöd med en längre avtalsperiod än det initiala avtalet ske.
Creative colleagues reviewing ideas on wall in studio office

Erfarenheter från Staffanstorps SDK-resa

Bakgrund
Staffanstorps digitala resa började 2020 med ett politiskt mål om att införa e-tjänster för att öka kommunens tillgänglighet för medborgare, organisationer och företag. Digitaliseringsarbetet görs i projektform där varje insats dokumenteras, förankras och följs upp kontinuerligt med politisk ledning, kommunledning och förvaltningsledningar. Det tillsammans med verksamhetens engagemang och IT-strategis mandat att leda digitaliseringen har gjort det enklare att införa digitala tjänster i kommunen.
Införande av tjänsten för Säker Digital Kommunikation (SDK) blev en digitaliseringsinsats med tilldelad budget under 2021. I och med detta var grundförutsättningen för Staffanstorps arbete med införande av SDK på plats och ingen vidare hänsyn behövde tas till budgetprocessen.

Verksamheter och arbetssätt
Eftersom förutsättningar fanns blev uppstartstiden i kommunen för införandeprojektet kort. Staffanstorp identifierade tre nyckelverksamheter för projektet: Arbetsmarknad, Omsorg och Utbildning. Kommunens övriga verksamheter informerades. Samverkan sker också med aktörer som Region Skåne och Arbetsförmedlingen.
Kommunen har skapat en referensgrupp med personer från nyckelverksamheterna och har regelbundna möten för att identifiera viktiga behov och krav samt dela information. Arbetet har förts som ett agilt lärande projekt eftersom detta är ett nytt kommunikationssätt för verksamheten och det går inte att exakt beskriva vad Staffanstorp vill med SDK.
Omvärldsbevakningen har lett till kontakter med möjliga leverantörer vilket gett Staffanstorp en större förståelse för hur SDK är tänkt att fungera och kan införas i kommunens digitala tjänsteportfölj.

Förberedelser för regional och statlig samverkan pågår för fullt och verksamheterna är i gång med att identifiera sina specifika användningsområden inom SDK. Kommunen har också beslutat att de behöver en helhetsleverantör som tar ansvar för alla tjänster i SDK. Upphandlingen av accesspunktsoperatör, meddelandetjänst och meddelandeklient är förberedd så långt det går, där kommunen framförallt väntar på att fler leverantörer ska certifieras av DIGG och Inera.

Slutsatser
Staffanstorp menar att ett lyckat införande av nya digitala tjänster såsom SDK bygger på:
  • Verksamhetens engagemang
  • Mod
  • Politisk vilja
  • Mandat och budget
Med dessa fyra faktorer på plats är starttiden för införandeprojekt av nya digitala tjänster kortare. Verksamhetens engagemang ger en gemensam förståelse för vad som behöver göras och att digitaliseringen tar tid när den ska göras grundligt. Mod krävs för att göra vägval i införandeprocesserna så att tiden från beslut till aktivitet inte blir för lång. Politisk vilja och mandat gör att grundförutsättningarna för digitalisering är satta i förväg.
I arbetet med SDK är det tydligt att samverkan mellan kommunala, regionala och statliga myndigheter för att dela information och erfarenheter är mycket viktigt. Endast genom samsyn går det att införa gemensamma digitala tjänster.

Det nationella SDK initiativet

logotyp-standard2x

Inera informerar

Nu är två organisationer anslutna till SDK PROD: förutom Gotland hälsas nu även Arbetsförmedlingen varmt välkommen!
I samband med att fler organisationer ansluter till SDK produktionsmiljö ser Inera ett ökat behov av att anordna utbildningar för rollen som Administratör i SDK Adressbok.
Avsikten är att inleda dessa utbildningar efter årsskiftet och Inera kommer då att inbjuda alla som har utsetts till adressboksadministratör(er) av sin organisation.

Utvecklingar och förbättringar av SDK-tjänst
Under hösten har arbetet inletts med att utreda och förbereda för att även privata utförare med offentlig finansiering ska kunna ansluta till och använda SDK. Inera hoppas kunna presentera en tidplan för när detta blir verklighet inom kort.
I flera forum har det signalerats ett behov från både organisationer och leverantörer att de önskar standardisering av API mellan Accesspunkt, Meddelandetjänst och Meddelandeklient. Denna utveckling finns nu med i Ineras ”Roadmap för SDK” och ambitionen är att återkomma under januari 2023 med ytterligare besked.
Den öppna informationsytan kring SDK har strukturerats om till viss del: exempelvis finns numera endast den senaste versionen av SDK:s regelverk publicerad. Om någon önskar ta del av tidigare versioner, ta kontakt via: SDK@inera.se så sänds dessa via mejl. Dessutom har en uppdaterad övergripande checklista publicerats för förberedelse, anslutning och införande av SDK. Den är tänkt att ge en överblick över de olika stegen i anslutnings-processen för användarorganisationer.

Nyheter inom Leverantörsmarknad
Den första leverantören med “SDK godkänd MT/MK” är publicerad: se öppna informationsyta. Vidare har Inera under hösten genomfört och planerar för ytterligare möten med leverantörer. Dessa är både leverantörer av helhetslösningar och verksamhetssystemleverantörer.

Case: Gotland och Arbetsförmedlingen
Läs hur Gotland samarbetade med Arbetsförmedlingen i pilotprojektet för SDK för att hantera känslig information effektivare. Enhetschefen på avdelningen för arbetsliv och etablering berättar om arbetet Case.

Projektet SDK i Skåne är en del av S2i2-projektet

Region Skåne har tillsammans med tio samverkansparter tilldelats finansiering från Europeiska Regionalfonden för att genomföra projektet Skånsk Samverkan för innovativ Informationshantering (S2i2).
Projektet fokuserar bland annat på införande av den nationella tjänsten Säker Digital Kommunikation (SDK) hos skånska kommuner och Region Skåne. Projektet riktar sig till skånska kommuner, Region Skåne och näringslivet i Skåne.

Målet är att efter avslutat projekt ska deltagande kommuner och Region Skåne ha ökat sin förmåga att kommunicera känslig information på ett säkert sätt.

Detta material riktar sig till medarbetare och förtroendevalda i skånska kommuner och Region Skåne som önskar få en grundläggande förståelse för Säker Digital Kommunikation (SDK).
Avsändare
Johan Nordin
johan.nordin@skaneskommuner.se
Samordnare SDK, Skånes Kommuner

Emma Pettersson
emma.pettersson@helseplan.se
Processledare SDK, Helseplan

Projektet SDK drivs av Region Skåne och Skånes Kommuner med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).
Region Skåne
Skånes Kommuner
EU-logotyp