Säker Digital Kommunikation

Säker Digital Kommunikation var ett delprojekt inom Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering (S2I2) som var ett regionalt samverkansprojekt för att ge stöd i att införa säker digital kommunikation och att publicera och använda öppna data.

Projektet SDK drevs av Region Skåne och Skånes Kommuner med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Prenumerera på nyhetsbrevet

De tidigare nyhetsbreven kan du se längst ner på sidan.

Regional samverkan kring öppna data och säker digital kommunikation

Region Skåne har tillsammans med tio samverkansparter tilldelats finansiering från Europeiska Regionalfonden för att genomföra projektet Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering (S2i2). Projektet fokuserar på utveckling av en samverkansmodell inom två aktuella områden: införande av den nationella tjänsten Säker digital kommunikation (SDK) hos skånska kommuner och Region Skåne, samt etablering av en regional samverkan kring öppna data.  Projektet riktar sig till skånska kommuner, Region Skåne och näringslivet i Skåne och leds av en gemensam styrgrupp.

S2i2 drivs i två delprojekt

Öppna data och Säker Digital Kommunikation (SDK) drivs som två delprojekt inom S2i2. Målet är att efter avslutat projekt ska deltagande kommuner och Region Skåne ha ökat sin förmåga att publicera öppna data och kommunicera känslig information på ett säkert sätt.

Säker Digital Kommunikation

Delprojektet syftar till ett säkrare informationsutbyte genom en stark regional samverkan. Projektet ska bidra till att förbättra, förenkla och öka säkerheten i hanteringen av den stora mängd känslig information som dagligen utbyts mellan offentliga aktörer. Detta ska ske genom samverkan kring införande av den nationella tjänsten säker digital kommunikation.

När projektet avslutas ska deltagande kommuner och Region Skåne ha en god informationshantering som ger tillgång till rätt information, i rätt tid och på rätt plats samt ha förmåga att kommunicera känslig information på ett säkert sätt.

Delmål för delprojekt Säker Digital Kommunikation (SDK)

  1. Offentliga aktörer ska ha en ökad kompetens kring säker digital kommunikation som är relevant för respektive nivå (ledning, IT, verksamhet)
  2. Informationsflöden där säker digital kommunikation kan användas ska vara kartlagda.
  3. Deltagande kommuner och Region Skåne ska vara anslutna till SDKs infrastruktur, enligt den förvaltningsmodell som kommer att gälla för SDK framöver.
  4. Behov av gemensamma upphandlingar samt gemensam drift och förvaltning ska vara kartlagda, analyserade och dokumenterade.

Förväntat resultat av delprojekt Säker Digital Kommunikation (SDK)

  • 33 kommuner kommer att ha fått stöd gällande sin digitala omställning till SDK för att kunna eliminera osäkra och resurskrävande analoga kommunikationsmetoder som t.ex. fax och brev.
  • Analysunderlag inför en framtida regional upphandling av SDK via Skånes Kommuner efter projektgenomförandet är framtaget.
  • 33 skånska kommuner kommer att ha medverkat i utbildningar inför implementeringen av SDK.
  • En standardiserad manual för analys, förberedelse och införande av SDK kommer att ha producerats och tillgängliggjorts för målgrupperna.

Filmen om de första stegen mot införande av SDK

Är det första gången du hör talas om Säker digital kommunikation? Då är det bra om du börjar med att titta på klipp två med Inera från webbinariumet nedan först!

Webbinarium september 2022

Inspelningen är uppdelad i sex olika klipp med de olika presentatörerna. Du kan växla mellan de olika klippen genom att klicka på fliken i det vänstra hörnet av spelaren.

Avslutningskonferens – SDK-spåret samt konferensavslut

Använd kapitelfunktionen nere till höger i spelaren för att se de olika delarna av eftermiddagen eller titta på hela från början till slut!

 

Spår 2 om Öppna data

 

Kontaktuppgifter:

servicedesk@skaneskommuner.se


Relaterat material

Kommungemensamma integrationslösningar för de skånska kommunerna Digitala tjänster, 2021-09-16

Ladda ner

Projektet SDK:s hemsida Extern länk

Gå till extern sida

Nyhetsbrev 11 mars 2023

Gå till sida

Nyhetsbrev 10 februari 2023

Gå till sida

Nyhetsbrev 9 januari 2023

Gå till sida

Nyhetsbrev 8 december 2022

Gå till sida

Nyhetsbrev 7 november 2022

Gå till sida

Nyhetsbrev 6 oktober 2022

Gå till sida

Nyhetsbrev 5 september 2022

Gå till sida

Nyhetsbrev 4 juni 2022

Gå till sida

Nyhetsbrev 3 april 2022

Gå till sida

Nyhetsbrev 2 mars 2022

Gå till sida

Nyhetsbrev 1 februari 2022

Gå till sida