Styrning

Skånes Kommuner är en medlemsdriven och politiskt styrd organisation. Förbundsmötet är det högsta beslutande organet och hålls vart fjärde, året efter att det varit allmänna val. Nuvarande mandatperiod är 2023-2027.

Förbundsmötet

Ordinarie förbundsmöte hålls vart fjärde år och består av 149 ledamöter. Ledamöter och deras ersättare väljs av medlemskommunernas fullmäktige. Antalet ombud fördelas mellan medlemskommunerna beroende på hur många invånare kommunen hade i början av året då val till kommunfullmäktige senaste skett. Alla kommuner har minst ett ombud.

Nuvarande mandatperiod är 2023 till 2027.

Styrelsen

Styrelsen leder förbundets verksamhet och beslutar om förbundets strategiska inriktning. Om det finns behov kan styrelsen utse tillfälliga beredningar och vilka ska vara med i respektive beredning.

Styrelsen har tretton ledamöter och fem ersättare. De fyra största kommunerna i Skåne; Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad, har alltid en plats i styrelsen (representerad av kommunstyrelsens ordförande). Övriga ledamöter utses bland medlemskommunernas kommunstyrelseordförande eller bland de som sitter i presidier i kommunstyrelsen.

I presidiet för styrelsen finns ordförande, första vice ordförande och andre vice ordförande. De förbereder frågor till styrelsen och kan även fatta beslut i vissa frågor. Styrelseordförande är Patric Åberg (M), Östra Göinge, 1:e vice ordförande är Johan Andersson (S), Eslöv och 2:e vice ordförande är Teddy Nilsson (SD) Svalöv.

Valberedningen

Valberedningen utses av förbundsmötet och arbetar med att ta fram förslag på ny styrelse.

Sammankallande för valberedningen är Carina Zachau (M), Örkelljunga.

Ägardialog

På ägardialoger möts kommunstyrelseordförande samt presidier från kommunstyrelser i medlemskommunerna. På ägardialoger diskuteras förbundets strategiska områden, uppdrag och arbetsformer.

Mötena leds av styrelsens ordförande tillsammans med förbundsdirektören.

KSO-gruppen

Kommunstyrelseordförande (KSO) i medlemskommunerna träffas 4-5 gånger per år. Gruppen deltar i strategiska kommungemensamma frågeställningar samt utarbetar centrala påverkansfrågor.

Mötena leds av styrelsens ordförande tillsammans med förbundsdirektören.

Kommundirektörsgruppen

Kommundirektörer från Skånes 33 kommuner ingår i Kommundirektörsgruppen (KD-gruppen). De bereder ärenden, pekar ut strategiska frågor för Skånes kommuner och är viktiga för styrningen av förbundet. KD-gruppen är viktiga för att skapa förutsättningar för framgångsrik samverkan.

KD-gruppen beslutar om vilka strategiska nätverken förbundet ska samla samt nätverkens uppdrag. De utser också representanter som ska delta i nätverken.


Relaterat material

Verksamhetsberättelse 2023 Kansliet, 2024-04-15

Ladda ner

Verksamhetsplan 2023 Kansliet, 2023-06-15

Ladda ner

Sidansvarig

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör