FN:s konvention om barnets rättigheter

Kursen är fullbokad!


Utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik

Inbjudan till utbildning med syfte att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Skåne. Utbildningarna startade 2012 som ett led i överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utifrån regeringens Nationella strategi för att stärka barnets rättigheter (dec 2010). Elva utbildningsomgångar har genomförts i Skåne 2012 – 2021 och hösten 2021 erbjuder vi ytterligare en utbildningsomgång. Totalt har det hittills utbildats drygt 300 barnrättsstrateger i Skåne – från de 33 skånska kommunerna samt från olika regionala aktörer.

Syftet med utbildningarna är att intensifiera och utveckla ett strategiskt och systematiskt arbete för att säkerställa och tillämpa barnets rättigheter i Skåne. Utbildningen genomförs av Marie Lundin Karphammar på uppdrag av Skånes Kommuner.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna tillämpa rättigheterna i konventionen, både i beslutsfattande och praktiskt arbete. Utbildningen är tvärdisciplinär och innefattar områden som behandlar såväl kunskap om konventionen, som kunskap om barnperspektiv, lagstiftning och implementering.

Utbildningsdagar

  • 2021-10-22 kl 09.30-16.00 – Grand Hotel, Lund
  • 2021-11-26 kl 09.30-16.00 – Noble House Hotel, Malmö
  • 2021-12-16 kl 09.30-16.00 – Grand Hotel, Lund
  • 2022-01-18 kl 09.30-16.00 – Grand Hotel, Lund

Obligatorisk närvaro vid samtliga fyra utbildningstillfällen.

Avgift

4000kr exkl. moms

Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne

Efter genomförd utbildning erbjuds kursdeltagarna att ingå i ett Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne, som startade våren 2013. Nätverket drivs och samordnas av Barnrättsforum Skåne – en regional plattform med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne. Nätverket träffas en gång per termin.

Kursen har följande innehåll

  • En problematisering av begreppen barn, barnsyn, barnperspektiv, barnets perspektiv, barnrättsperspektiv och barnets bästa – teori, värderingar och praktik
  • Introduktion till konventionen om barnets rättigheter, historik, juridisk status, övervakning
  • Kort orientering om FN-systemet och konventionens relation till FN- systemets övriga konventioner och deklarationer
  • Tillsammans arbetar vi med att fördjupa kunskaperna om konventionens grundläggande principer och generella implementeringsartiklar – vilka är rättigheterna och vad innebär de för offentlig verksamhet

Vid första utbildningstillfället delas en utförlig kursbeskrivning ut. Vid varje utbildningstillfälle varvas teori och praktik. Praktiskt arbete på hemmaplan, mellan tillfällena, ingår i utbildningen. Kursen innehåller två hemuppgifter och en avslutande planering, vilket förutsätter tidsutrymme inom nuvarande befattning/tjänst. För att erhålla ett kursintyg ska samtliga uppgifter lämnas in. Planeringen ska visa hur det fortsatta arbetet med konventionen ska ske i den egna kommunen/organisationen/verksamheten.

Begränsat antal platser – max 25 deltagare.

Faktureras efter första utbildningstillfället. Inför kursstart kommer ett material att skickas ut med posten. I din anmälan ber vi dig vänligen uppge en korrekt postadress dit du önskar materialet.

 

OKTOBER 22
Evenemangsinfo

När

2021-10-22 09:30 - 16:00

Var

Centralt i Lund/Malmö

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är strategiska nyckelpersoner i kommuner, Region Skåne och idéburen sektor. Personer som får mandat och möjlighet att delta i utbildningen och efter genomgången utbildning arbeta med genomförandet av konventionen i den egna kommunen, regionen eller organisationen. Avsatt tid samt mandat för förankring och implementering av det fortsatta arbetet, bör ha diskuterats före ansökan om plats.

Medverkande

Marie Lundin Karphammar


Sista anmälningsdatum

2021-09-22

Avanmälan

Avanmälan efter sista ansökningsdag samt utebliven deltagare debiteras hel avgift. Kursen är fullbokad!


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör