Förbundsmöte 2023

Ordinarie förbundsmöte för Skånes Kommuner hålls vart fjärde år, året efter allmänna val, och består av 149 ledamöter. Ledamöter och deras ersättare väljs av medlemskommunernas fullmäktige. Antalet ombud fördelas mellan medlemskommunerna beroende på hur många invånare kommunen hade i början av året då val till kommunfullmäktige senast skett. Alla kommuner har minst ett ombud.

Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärende behandlas:

 • Val av mötesordförande samt två justerare tillika rösträknare
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Beslut om fastställande av röstlängd för mötet
 • Redogörelse för styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning
 • Redogörelse för revisorernas revisionsberättelse
 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • Beslut om resultatdisposition
 • Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ledamöter och ersättare i styrelsen samt beslut om ordning i vilken ersättare ska inkallas vid tjänstgöring i styrelsen.
 • Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i styrelsen
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Beslut om instruktion till valberedningen.
 • Beslut om fastställande av ekonomisk ram för medlemsavgiften storlek till och med det år då nästa ordinarie förbundsmöte äger rum
 • Arvoden och ersättningar till förtroendevalda
 • Styrelsens förslag
 • Inkomna motioner
 • Övriga anmälda frågor
Evenemangsinfo

När

09:00 -

Var

Lund


Sidansvarig

Evelina Johansson

Ledningsstrateg