FoU Skolas rektorsnätverk för förskola läsåret 2023/24

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för förskola fortsätter! Många rektorer från hela Skåne har träffats i nätverket under de många  år som nätverket har varit i gång! Kommande skolår öppnas anmälan till nätverket för alla intresserade rektorer från kommunerna anslutna till FoU Skola. Även rektorer från andra kommuner och fristående huvudmän är välkomna i mån av plats!

FoU Skolas rektorsnätverk för förskola riktar sig till skolledare som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap.

Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer från kommuner i Skånes alla hörn. Utbytet sker dels genom strukturerat kollegialt nätverksarbete, dels genom inspel och problematiseringar utifrån forskning kring ledarskap och omvärldsbevakning utifrån de utmaningar som skolorna i nätverkets kommuner står inför. Nätverksledare är FoU Skolas vetenskapliga ledare och till varje tillfälle bjuds en extern föreläsare som forskat inom temat in till träffen.

Nätverket träffas vid fyra  tillfällen under läsåret 2023-2024. Träffarna är halvdagar.

Följande datum träffas nätverket

  • 25 september 2023. Tema: Rektor i förskolan: Pedagogiskt ledarskap och skolutveckling, professor Mikael Jensen, Göteborgs universitet föreläser och problematiserar utifrån temat.
  • 28 november 2023. Tema: Pröva flerstämmig undervisning – exempel, möjligheter och utmaningar i att utveckla undervisning.
  • 29 februari 2023. Tema bestäms tillsammans med nätverket under hösten.
  • 7 maj 2023. Tema bestäms tillsammans med rektorsnätverket under hösten.

Sammankomsterna kommer att äga rum på plats i centrala Malmö eller Lund. Lunch och fika serveras på träffarna.

Nätverkets struktur ska erbjuda forskningsanknytning, strukturerat erfarenhetsutbyte, individuell reflektion samt gemensam dialog. Forskningsanknytning sker dels genom inläsning av utvalda texter om ett i förväg bestämt tema. Varje träff innehåller dessutom ett pass med omvärldsbevakning och inspel från forskning som hålls av FoU Skolas vetenskapliga ledare. Erfarenhetsutbytet organiseras i gruppdiskussioner. Det är deltagarna som bestämmer vilka teman som kommer att tas upp under träffarna. Teman för höstterminen har bestämts av deltagarna under innevarande läsår och teman för vårterminen kommer att bestämmas av deltagarna under läsåret 2023.

För att en fördjupning och en individuell reflektion ska vara möjlig bör individuellt arbete göras av deltagarna mellan tillfällena. Detta kan ske i form av reflektioner utifrån den film, podcast eller de texter som utgör underlaget för träffen.

FoU Skolas seminarium
FoU Skola arrangerar även mötesplatser med forskare intressanta för rektorsnätverket, kallade seminarier för Ledarskap på vetenskaplig grund. Dessa är öppna för alla ledare inom skolan.. Seminarierna är valbara. Man deltar i mån av intresse och tid. Anmälan till dessa sker separat. Deltagandet på seminarierna är kostnadsfritt för rektorer som ingår i något av FoU Skolas rektorsnätverk. Mer info om respektive seminarium samt anmälan till densamma hittar du här:

7 september: https://forms.office.com/e/Wpyjap0DsG

 7 november: https://forms.office.com/e/VWSwURRnjb

Kostnad för att delta i rektorsnätverket läsåret 23/24
2000 kr för kommuner inom Skånes Kommuner. 3000 kr för fristående huvudman.

Program

08:30- 09:00 – Kaffe framdukat
09:00- 10:20 – Föreläsning utifrån temat
Föreläsning med inbjuden föreläsare. Den 25 september välkomnar vi fil dr Mikael Jensen att föreläsa utifrån temat.
10:20- 10:40 – Fika
10:40- 11:40 – Gruppdiskussioner utifrån i förväg sänd litteratur samt frågor
Gruppdiskussioner med rektorskollegor från hela Skåne. Diskussionen utgår från frågor som sänds ut med den litteraturlista och den litteratur/podd/film som alla förväntas ha tagit del av innan träffen. Gruppdiskussionerna utgår från frågorna och speglas mot den egna verksamheten, litteraturen samt föreläsning.
11:40- 12:00 – Avslutning och omvärldsanalys
Gemensam avslutning med erfarenheter och diskussioner från dagen. Omvärldsanalys av vetenskaplig ledare Malin Bardenstam med aktuella konferenser, aktuell forskning och rapporter aktuella för utbildning och ledarskap.

SEPTEMBER 25
Evenemangsinfo

När

2023-09-25 -

Var

Centrala Malmö

Målgrupp

Rektorer i förskolan. Biträdande rektorer deltar i mån av plats.


Sista anmälningsdatum

2023-08-08

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare