Hur ser framtidens chefs- och ledarroller ut inom funktionshinderverksamheter – och hur påverkas insatserna till brukare av dessa frågor?

Skånes kommuner i samarbete med VO College Skåne, Funktionsstödsförvaltningen i Malmö och Malmö Universitet bjuder in till en serie dialogmöten i syfte att bidra till ett idé- och erfarenhetsutbyte om chefs- och ledarskap inom funktionshinderverksamheter. Syftet är att gemensamt skapa kunskapsunderlag som kan användas för att komma vidare i frågor om organisering, ledarskap och kompetensutveckling på regional nivå samt verksamheter på lokal nivå.

Sambanden med förutsättningar i ledarskapet, de nya yrkesrollerna samt hur vi aktivt kan arbeta med brukaren i fokus är den röda tråden i dialogserien.   

22/11 – Första dialogmötet: Vad är första linjens chefers uppdrag i funktionshinderområdet?

Våren 2022 genomförde VO College Skåne en enkätundersökning med målgruppen första linjens chefer inom funktionshinderverksamheter och socialpsykiatri i Skåne. Resultaten illustrerar att det är ett mångskiftande och komplext verksamhetsområde och att rollen som första linjens chef, är både komplex och i förändring. Syftet med enkäten var att skapa underlag för att påbörja arbetet med en påbyggnadsutbildning för chefer på högskolenivå. Underlaget från enkäten täckte in ett större område och omfattade även vem är chefen, åldersspann, tidigare erfarenheter och utbildning, komplexa områden att leda samt egen skattning av kompetens. Resultatet synliggjorde en del områden att arbeta med men också behov av att arbeta i dialog för att kunna analysera och reflektera ett steg djupare innan arbetet med påbyggnadsutbildning startar.

Dialogmötet inleds med att Susanne Rosenström, regional processledare VO College samt Skånes kommuners representant i referensgruppen Yrkesresan funktionshinder, berättar om resultaten från undersökningen och hur de kan fungera som underlag för en fortsatt dialog om förutsättningar för närvarande ledarskap, att synliggöra uppdraget som första linjens chefer i området, komplexa områden att leda, utmaningar i ledarskap.

 

Dialog i arbetsgrupper:

  • Hur ska första linjens chefers uppdrag se ut och vad är chefens ansvar i de brukarnära frågorna? Hur ser verksamhetschefer på uppdraget? Hur upplever första linjens chefer uppdraget?
  • Vilken kompentens behövs för denna yrkesroll?
  • Hur kan ledning och högre chefer för funktionshinderverksamheter bidra, vilka förutsättningar behövs och hur kan förflyttningar framåt göras?
NOVEMBER 22
Evenemangsinfo

När

2022-11-22 09:00 - 12:00

Var

Microsoft teams

Målgrupp

Högre chefer, mellanchefer och första linjens chefer inom funktionshinder-verksamheter i Skåne

Medverkande

Susanne Rosenström, Regional processledare VO-college Skåne Per Arvidsson, doktorand på Malmö Universitet


Sista anmälningsdatum

2022-11-18


Sidansvarig

Petra Douhane

Regional processledare