Regionalt rektorsnätverk för särskolan

INFORMATION

FoU Skolas nätverk för särskola riktar sig till rektorer och biträdande rektorer inom särskola – grundsärskola och gymnasiesärskola. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt i relation till särskola samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer som arbetar på särskola i kommuner i Skånes alla hörn. Utbytet sker dels genom strukturerat kollegialt nätverksarbete, dels genom inspel och problematiseringar utifrån forskning kring särskola och omvärldsbevakning utifrån de utmaningar som särskolorna i nätverkets kommuner står inför. Nätverksledare är FoU Skolas vetenskaplige ledare Malin Bardenstam.

Den 6 maj välkomnar vi fil.dr Kristina Szönyi. Hon arbetar med forskning, undervisning och utvecklingsarbete med elevers delaktighet i fokus. Elever mottagna i särskolan utgör ett särskilt forskningsintresse och hur lärmiljön skapar möjligheter och hinder för elevers delaktighet.. Kristina arbetade under många år på Specialpedagogiska skolmyndigheten och har också medverkat i Skolverkets fortbildningssatsning kring specialpedagogik.

Föreläsningen/seminariet handlar om olika aspekter av delaktighet och vilken innebörd delaktighet har i det pedagogiska arbetet i särskolan. En utgångspunkt är skolans mål att elever utvecklas till självständiga individer och aktiva medborgare i samhället. Vilka kunskaper och färdigheter behöver eleverna utveckla för att nå så långt som möjligt mot målet och hur uppfattar elever själva att deras röster tas tillvara i lärmiljön, är några delar som belyses och diskuteras.

Nätverket träffas vid fyra tillfällen under läsåret 2021–2022, halvdagar. Beroende på läget kommer sammankomster genomföras antingen på plats i centrala Malmö/Lund (med möjlighet att ansluta på distans om det så önskas) eller enbart på distans (om restriktioner ändras). Alla fyra träffar inkluderar en föreläsning/diskussion med en expert.

PROGRAM

08:30 Kaffe finns framdukat
09:00-10.30 Föreläsning Fil dr Kristina Szönyi föreläser utifrån temat
10.30-10.45 Paus och kaffe
10.45-11.45 Gruppdiskussioner Du har under den här timmen möjlighet att diskutera med andra rektorer utifrån föreläsning, läsning och de frågor som sänts ut i förväg.
11.45-12.00 Avslutning och omvärldsanalys Avslutning och tips om aktuell forskning och aktuella konferenser.
12.00-13.00 Lunch Ange gärna kostpreferens vid anmälan

ANMÄLAN

Anmälan görs via svarsmejl på det utskick som görs till deltagare inom nätverket.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Anges i mejl.

KONTAKTPERSON:

Malin Bardenstam, 0728 – 85 48 22
malin.bardenstam@skaneskommuner.se

MAJ 06
Evenemangsinfo

När

2022-05-06 09:00 - 13:00

Var

Elite Plaza Hotell Malmö, Gustav Adolfs torg 49

Målgrupp

Rektorer och biträdande rektorer inom särskola.

Medverkande

Fil.dr Kristina Szönyi

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare