Utbildning till diplomerad instruktör inom beslutsstöd ViSam, samt klinisk bedömning

Välkommen till en 2-dagars utbildning i ViSam, den 2 och 3 maj! 

Kursen är fulltecknad!

De mest sjuka äldre har ett särskilt stort behov av en individanpassad och sammanhållen vård och omsorg. Detta ställer krav på helhetssyn och samarbete över professions- och organisationsgränserna. För sjuksköterskor som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården utan direkt tillgänglig läkare är det viktigt att kunna göra noggranna och systematiska bedömningar. Skälet till detta är att de ska kunna ge adekvata faktaupplysningar till läkare eller göra bedömning av om en person behöver uppsöka akutsjukvård.  

Strukturerad klinisk bedömning för sjuksköterskor utgår från en samverkansmodell för vårdplanering och informationsöverföring, ViSam modellen. ViSam modellen är ett av resultaten utifrån den nationella satsning bättre liv för sjuka äldre.  

Med beslutsstöd får sjuksköterskan ett praktiskt verktyg för att därigenom underlätta valet av aktuell vårdnivå samt ett verktyg för att säkra upp informationen till nästa vårdgivare vilket harmonierar väl med nya lagen som trädde i kraft 1 jan 2018 om trygg och säker utskrivning från slutenvården. För att arbetssättet med beslutsstöd ska fungera över tid erbjuds ni härmed utbildning till egna instruktörer. Efter genomgången instruktörsutbildning ökar förutsättning för er att själva utbilda nya kollegor likväl som att upprätthålla kompetensen inom yrkesgruppen. 

I instruktörsutbildningen ingår ett kompendium som fungerar som handledning/instruktörshandbok under själva instruktörsutbildningen, men även då instruktörerna själva utbildar på hemmaplan. Kompendiet bygger på strukturerad bedömning utifrån A.B.C.D.E-konceptet direkt kopplat till handhavande av beslutsstödet samt fysiologin rörande detta inklusive relevanta patientfall.

INNEHÅLL 

Fördjupad systematisk klinisk bedömning enligt nedan:  

 • Tecken och symtom  
 • Allmänt om inspektion, auskultation, perkussion, palpation och praktisk tillämpning  
 • Prioriteringsordning
 • Initialt omhändertagande – Algoritmtänk
 • Betydelse av dokumentation och överrapportering
 • Bedömning av hjärta
 • Bedömning av lungor
 • Bedömning av buk
 • Bedömning av neurologisk status
 • Komponenterna i SBAR
 • SBAR i det kliniska arbetet
 • Överrapporteringar
 • Konsultationer
 • Utbildning i Beslutsstöd  

 

PRELIMINÄRT PROGRAM 

Dag 1: 2022-05-02
09.00 – 17.00  

Dag 2: 2022-05-03 

08.00 – 16.00  

 

Dag 1: 

9.00-9.15 Inledning presentation: syfte och mål, uppdraget som instruktör  

9.15-10.00 Genomgång beslutsstöd  

10.00-10.15 Fika  

10.20.11.00 Forts beslutsstöd  

11.00-12.00 Klinisk bedömning andning/ cirkulation fysiologi/symtom/bedömning  

12.00-13.00 Gemensam lunch  

13.00 -14.30 Föreläsning forts A-E neurologi/symtom/bedömning  

14.30-15.00 Fika  

15.00-16.15 Forts fördjupad kunskap om andning/ cirkulation fysiologi/symtom/bedömning  

16.15 -17.00 Presentation av scenario exempel/förberedelse inför examination dag 2  

 

Dag 2: 

08:00 – 12.00 Egen tid i grupper inför redovisning 

12.00 – 13.00 Lunch 

Preliminära tider examination:  

Grupp 1 13.00-13.20 Redovisning samt frågor från examinatorer och auditoriet 10 min  

Grupp 2 13.30-13.50 Redovisning samt frågor från examinatorer och auditoriet 10 min  

Grupp 3 14.00-14.20 Redovisning samt frågor från examinatorer och auditoriet 10 min  

Grupp 4 14.30-14.50 Redovisning samt frågor från examinatorer och auditoriet 10 min  

15.00 – 16.00 Summering av dagen samt genomgång av utbildningsmaterial. 

 

Efter godkänd examination erhålls ett diplom som visar att deltagaren genomgått och godkänts i utbildningen till instruktör inom klinisk bedömning samt beslutsstöd.  

 

Välkommen med din anmälan! 

MAJ 02
Evenemangsinfo

När

2022-05-02 09:00 - 17:00

Var

Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

Målgrupp

Sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård som ska få uppdrag som instruktörer i beslutsstöd ViSam. Utbildningen är en grundutbildning till instruktör. Begränsat antal deltagare.

Medverkande

Fredrik Svensson, Lenimentus AB


Sista anmälningsdatum

2022-04-01

Avanmälan

Avanmälan görs till Helena Soomus via mejl (se längst ned på sidan), senast 14 april. Utebliven deltagare utan avanmälan debiteras 3000 kr ex moms.


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör