Stadgar

Stadgarna bestämdes på förbundsmötet den 2 oktober 2020. I stadgarna benämns Skånes Kommuner för förbundet.

Uppdrag och medlemskap

§1

Skånes Kommuner är en sammanslutning av länets kommuner och bedrivs i form av en ideell förening med uppdrag att:

 • Vara en samlande kraft och en enad röst för medlemskommunerna
 • Bedriva aktiviteter som skapar värde för medlemskommunerna
 • Främja strategisk samverkan mellan medlemskommunerna

§ 2

Berättigade till medlemskap är primärkommunerna i Skåne.

Rätten för skånska kommuner att få deltaga i förbundets verksamhet utifrån ovan nämnda uppdrag är direkt kopplad till medlemskapet i förbundet.

 

Förbundsmöte

§ 3

Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande förbundet och dess verksamhet genom av kommunerna utsedda ombud, som sammanträder till förbundsmöten.

§ 4

Ordinarie förbundsmöte hålls på kallelse av förbundets styrelse på våren, året efter det då allmänna val av kommunfullmäktige ägt rum.

Förbundsmöte ska i övrigt hållas enligt beslut av förbundsmöte, då förbundets styrelse finner det påkallat eller på begäran av minst en tredjedel av medlemmarna eller ombuden eller revisor.

Tid och plats för förbundsmöte bestämmes av styrelsen, som senast tre månader innan förbundsmötet underrättar medlemmarna därom.

§ 5

Förbundsmötet utgörs av 149 ombud och minst lika många ersättare som utses av medlemskommunernas fullmäktige. Alla medlemskommuner har minst ett ombud. Övriga ombud fördelas mellan medlemskommunerna utifrån antal invånare vid ingången av det år då val till kommunfullmäktige senast ägt rum.

Ombud och ersättare utses för den mandatperiod som gäller för ledamot i kommunernas styrelse. Varje kommun beslutar om ordningen i vilken ersättare från kommunen ska inkallas.

§ 6

Ordinarie förbundsmöte väljer, för hela perioden fram till och med nästa ordinarie förbundsmöte, ledamöter och ersättare i styrelse samt väljer revisorer och valberedning. Styrelsen ska bestå av 13 ledamöter samt 5 ersättare.

Förslag på ledamöter och ersättare i styrelsen samt förslag på revisorer och valberedning presenteras av valberedningen inför förbundsmötet, utifrån en instruktion beslutad av förbundsmötet.

Förbundsmöte behandlar av styrelsen framlagda förslag och av medlemmar väckta motioner.

Fyllnadsval under perioden fram till och med nästa ordinarie förbundsmöte, kan göras av annat förbundsmöte än ordinarie förbundsmöte.

§ 7

Motion till förbundsmöte ska vara inkommen till förbundsstyrelsen senast två månader före mötet. Styrelsen ska till förbundsmötet avge utlåtande över motion.

Av styrelsen upprättad föredragningslista ska senast två veckor innan förbundsmötet tillställas medlemmarna och ombuden.

§ 8

Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärende behandlas:

 1. Val av mötesordförande samt två justerare tillika rösträknare
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Beslut om fastställande av röstlängd för mötet
 4. Redogörelse för styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning
 5. Redogörelse för revisorernas revisionsberättelse
 6. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Beslut om resultatdisposition
 8. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen samt beslut om ordning i vilken ersättare ska inkallas vid tjänstgöring i styrelsen.
 10. Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i styrelsen
 11. Val av revisorer
 12. Val av valberedning
 13. Beslut om instruktion till valberedningen.
 14. Beslut om fastställande av ekonomisk ram för medlemsavgiften storlek till och med det år då nästa ordinarie förbundsmöte äger rum
 15. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda
 16. Styrelsens förslag
 17. Inkomna motioner
 18. Övriga anmälda frågor

Även annat förbundsmöte än ordinarie förbundsmöte får behandla ovanstående frågor.

 

Styrelse

 § 9

Styrelsen, som består av 13 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, utövar ledningen av förbundets verksamhet, har inseende över dess övriga organ samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen har sitt säte i Lund.

Av de 13 ordinarie ledamöterna erhåller Skånes fyra största kommuner en plats per kommun.

§ 10

Styrelsen väljs av förbundsmöte enligt § 8 för hela perioden fram till och med nästa ordinarie förbundsmöte.

§ 11

Avgår ordförande eller någon av vice ordförandena under, perioden fram till och med nästa ordinarie förbundsmöte utser styrelsen inom sig ledamot att tjänstgöra i den avgångnes ställe fram till nästa förbundsmöte.

Avgår ledamot eller ersättare mellan förbundsmöten äger styrelsen rätt att till sig adjungera person som intill nästkommande förbundsmöte ska fylla vakansen, med rätt att yttra sig vid styrelsens möten.

§ 12

Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när ordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna så begär.

§ 13

Ersättare äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden och ska alltid underrättas om dessa.

Vid ledamots förhinder eller avgång kallas ersättare att tjänstgöra som ledamot.

§ 14

Styrelsen är beslutför då flera än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 15

Styrelsen utser ledamöter i övriga politiska organ inom Skånes Kommuner.

 

Regler vid omröstning

§ 16

Vid omröstning inom organ som regleras i dessa stadgar gäller som beslut den mening, varom flertalet i beslutet deltagande förenar sig. Omröstning sker öppet, dock ska omröstning vid val ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal för olika meningar sker vid val avgörandet genom lottning och i övriga ärenden genom ordförandes utslagsröst.

Val enligt dessa stadgar skall ske proportionellt, om det begäres av minst så många väljande, som motsvarar det tal, vilket erhålles, om samtliga väljandes antal delas med det antal personer valet avser, ökat med 1.

Vid dylikt val ska i tillämpliga delar gälla lagen om proportionellt valsätt eller sådan författning som ersätter denna lag.

 

Valberedning

 § 17

Ordinarie förbundsmöte väljer, för hela perioden fram till och med nästa ordinarie förbundsmöte, en valberedning utifrån en instruktion beslutad av förbundsmötet. En ledamot utses som sammankallande.

Valberedningens uppdrag är att förbereda val som förrättas av förbundsmötet, utifrån en instruktion beslutad av förbundsmötet.

 

Revisorer

 § 18

Ordinarie förbundsmöte väljer för hela perioden fram till och med nästa ordinarie förbundsmöte fyra eller flera revisorer, varav en sammankallande för granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning. En av revisorerna ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen. För denne ska utses en personlig suppleant.

Revisionen ska utföras enligt revisionslagen (SFS 1999:1079).

Revisorerna ska årligen avge berättelse över verkställd granskning till förbundsmötet, som beslutar i fråga om ansvarsfrihet för förbundets styrelse.

§ 19

Ledamot eller ersättare i organ som omfattas av revisionen får ej vara revisor eller revisorsersättare, ej heller deltaga i val av revisorer eller revisorsersättare eller i beslut om ansvarsfrihet.

 

Ersättningar för förtroendeuppdrag

 § 20

Innehavare av förtroendeuppdrag hos förbundet erhåller ersättning enligt av förbundsmötet beslutade grunder.

 

Förbundskansli

 § 21

Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under styrelsen, tillsammans med medlemmarna, utföra de uppdrag som anges i §1.

Förbundsdirektören svarar inför styrelsen för förbundets löpande förvaltning.

 

Firmateckning

 § 22

Styrelsen beslutar om tecknande av förbundets firma.

 

Avgifter till förbundet

 § 23

Medlem ska årligen erlägga avgift till förbundet.

Medlemsavgiften ska täcka medlemmarnas totala kostnader för förbundets verksamheter och aktiviteter med undantag av kurs- och konferensverksamheten.

Ramen för medlemsavgiftens storlek fastställs för perioden till och med det år då nästa ordinarie förbundsmöte äger rum.

Medlemsavgiften fördelas årligen på medlemmarna utifrån antalet invånare per kommun, baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret.

Styrelsen beslutar årligen om en indexuppräkning av ramen för medlemsavgiften med SKR:s prisindex som grund.

Medlemmarna underrättas om avgiftens storlek före utgången av september månad året före det år då avgiften ska erläggas.

Årsavgiften ska erläggas under det år avgiften avser vid tidpunkt som bestäms av styrelsen.

§ 24

Styrelsen får besluta att förbundet, utöver medlemsavgiften, ska ta ut avgifter för att tillhandahålla speciella tjänster.

 

Ändring av stadgarna

 § 25

Ändring av stadgarna beslutas av förbundsmöte.

För att en ändring av stadgar ska träda i kraft krävs ett enigt förbundsmöte. Om enighet inte uppnås på förbundsmötet krävs ännu ett

förbundsmöte tidigast efter tre månader som ska godkänna ändringen. Då krävs ett godkännande från två tredjedelar av de röstande.

 

Medlemskapets upphörande

 § 26

Utträde ur förbundet må äga rum endast vid slutet av kalenderår. Anmälan härom ska göras till styrelsen senast den 31 december året dessförinnan.

Uteslutning av medlem, som icke fullgör sina förpliktelser enligt dessa stadgar förutsätter beslut av förbundsmöte.

 

Upplösning av föreningen

 § 27

Beslut om upplösning av föreningen fattas av förbundsmötet.

För att en upplösning av föreningen ska träda i kraft krävs ett enigt förbundsmöte. Om enighet inte uppnås på förbundsmötet krävs ännu ett förbundsmöte tidigast efter tre månader som ska godkänna upplösningen. Då krävs ett godkännande från två tredjedelar av de röstande.

Ett eventuellt överskott ska fördelas mellan medlemmarna på samma sätt som medlemsavgiften fördelats enligt § 23.


Sidansvarig

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör