EU-projektanalys (EPA)

Skånes Kommuner erbjöd samtliga skånska kommuner att genomföra en EU-projektanalys. Syftet med en EU-projektanalys (EPA) var att visa på vilka möjligheter det finns för kommunens verksamheter att bedriva utvecklingsarbete med hjälp av EU-finansiering.

Metoden EU-projektanalys (EPA) innebar att en djupgående analys genomförs av EU-finansieringens möjligheter kopplade till verksamheternas utvecklingsbehov. Analysen omfattade dels möjligheterna i struktur- och investeringsfonderna, och dels möjligheterna i EU-kommissionens så kallade sektorsprogram, som administreras via direktoraten i Bryssel.

Syftet var att ge den enskilda kommunen en tydlig bild av hur man kunde använda sig av EU-finansiering i utvecklingsarbetet.

Analysverktyget utgick från kommunens befintliga politiska visioner, idéer och långsiktiga mål. Hela processen tog cirka fyra-fem månader. Analysen genomfördes kommunövergripande, utifrån prioriteringar från kommunstyrelsens arbetsutskott.