Projektet BOSS

Projektet BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan, var ett två-årigt ESF-projekt. Projektet syftade till att utveckla och förstärka förvaltningsövergripande samverkan för att underlätta ensamkommande barn och ungas integration i samhället. 16 skånska kommuner, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne deltog.

Genom att arbeta med bred kompetensutveckling på både strategisk och operativ nivå har projektet skapat en gemensam kunskapsbas kring nyanlända och ensamkommande barn och unga inom och mellan kommunerna. Projektet har stöttat formandet av nya och/eller utvecklandet av befintliga samverkansstrukturer och utvecklande av multikompetent operativ samverkan.

De 16 skånska kommuner som deltog i projektet var Ängelholm, Åstorp, Båstad, Bromölla, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Klippan, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Trelleborg och Ystad.

Resultatet av projektet

Genom de utvärderingar som genomförts i relation till projektet kan det konstateras att projektet har uppnått sina mål och sitt syfte. En klar majoritet av kommunerna uppger att samverkansstrukturerna har stärkts och att helhetsbilden av mottagningssystemet kring nyanlända och ensamkommande barn och unga blivit klarare. Kommunerna uppger också att möjligheterna till erfarenhetsutbyte har varit värdefulla och att kompetensutvecklingsinsatserna kring framför allt normkritisk verksamhetsutveckling och samverkan och organisation varit viktiga. De viktigaste förändringarna projektet medfört uppges av många vara det mervärde möten över förvaltningsgränserna skapat.

Projektet avslutas september 2018.

Ta del av projektets slutrapport nedan.


Relaterat material

Slutrapport av projektet BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan Hälsa, social välfärd och omsorg, 2020-12-14

Ladda ner

Filmer om projektet BOSS Extern länk

Gå till extern sida