Projektet REDI

I projektet REDI (resfria digitala möten i offentlig sektor) gavs ett 50-tal kommuner, kommunala bolag och regioner stöd i arbetet att öka andelen digitala möten i sina organisationer. Utöver att minska sin organisations klimatpåverkan genom att minska tjänsteresandet var syftet även att spara tid och resurser samt öka tillgängligheten och den regionala samverkan. Projektet drevs mellan 2018-2020 av Energikontoren Sverige med finansiering av Energimyndigheten.

Bakgrund

REDI var ett tvåårigt projekt som drevs av Energikontoren Sverige mellan 2018-2020 med finansiering av Energimyndigheten. Projektgruppen bestod av Energikontor Norra Småland, Energikontoret Skåne samt Energikontor Väst. REDI står för resfria digitala möten i offentlig sektor och startades som ett syskonprojekt till Trafikverkets mångåriga satsning REMM – resfria digitala möten i myndigheter. Projektet tog avstamp i ett transporteffektiviseringsperspektiv med digitala möten som ett medel för att minska det onödiga tjänsteresandet. Målgruppen för REDI var kommuner, kommunala bolag och regioner runt om i Sverige. Från Skåne deltog Eslövs kommun, Lunds kommun, Malmö stad, Svalövs kommun och Tomelilla kommun.

Arbetssätt

Genom Trafikverkets etablerade ”10-stegsmetod” fick deltagarna i REDI arbeta systematiskt för att få igång de interna processerna med att implementera rutiner för digitala möten inom organisationen. Förutom metodstöd erbjöds deltagarna en rad olika aktiviteter i form av kunskapshöjande webbinarier, digitala träningstillfällen, teknikstöd samt stöttning gentemot politiken. För att få till naturliga forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte startades totalt nio regionala team runt om i landet. I teamen kunde deltagande organisationer ta stöd av varandra och låta regionala förutsättningar och behov forma arbetet framåt.

Resultat

Projektet avslutades i december 2020. Då hade 50 kommuner, kommunala bolag och regioner anslutit sig till projektet och totalt hade 27 webbinarier och 72 digitala träningstillfällen genomförts. Genom projektet tog 15 kommuner fram uppdaterade policys och handlingsplaner för sina digitala mötesvanor. Du kan läsa mer om några av resultaten och lärdomarna i projektets slutrapport här nedanför.

Genom samverkan med andra aktörer har REDI lyft digitala möten som en självklar del i ett transporteffektivt samhälle. Den stora nyttan av projektet låg i att deltagarna fick testa och lära tillsammans samt att få fler inom offentlig sektor att arbeta systematiskt med implementering av digitala möten genom att göra det till en ledningsfråga.

Det kvarstår fortsatt behov av stöd, både i tekniken som i frågor kring IT-säkerhet och juridik. Framöver finns en förhoppning om att bilda ett nationellt kompetenscentrum för digital samverkan. Detta för att offentlig sektor bättre ska kunna möta den digitala utvecklingen och samhällets krav på samverkan, både för att bidra till hållbarhetsmålen, öka tillgängligheten och för att få till ett flexiblare arbetsliv.

Läs mer om REDI här.


Relaterat material

Slutrapport REDI 2021-11-16

Ladda ner