Steg-för-steg guide

Detta är en guide hur deltagande kommuner i SDK-projektet gjorde för att ansluta och börja använda SDK (Säker Digital Kommunikation). Målet är att den här guiden ska hjälpa andra kommuner att ansluta och komma igång med SDK. Du kan navigera mellan olika kapitel via menyn till höger eller nedan om du besöker sidan via en mindre skärm.

Bakgrund

Region Skåne har tillsammans med tio samverkansparter tilldelats finansiering från Europeiska Regionalfonden för att genomföra projektet Skånsk Samverkan för innovativ Informationshantering (S2i2). Projektet fokuserar på utveckling av en samverkansmodell inom två aktuella områden: införande av den nationella tjänsten Säker digital kommunikation (SDK) hos skånska kommuner och Region Skåne, samt etablering av en regional samverkan kring öppna data. Projektet riktar sig till skånska kommuner, Region Skåne och näringslivet i Skåne och leds av en gemensam styrgrupp.

Delprojektet för Säker digital kommunikation syftar till ett säkrare informationsutbyte genom en stark regional samverkan. Projektet ska bidra till att förbättra, förenkla och öka säkerheten i hanteringen av den stora mängd känslig information som dagligen utbyts mellan offentliga aktörer. Detta ska ske genom samverkan kring införande av den nationella tjänsten säker digital kommunikation.

Jämställdhet- och inkluderingsperspektiv i införandet av SDK

I införandet av SDK ska jämställdhets- och inkluderingsperspektiv beaktas för att säkerställa att det nya systemet fungerar likvärdigt och bra för alla mottagare eller användare oavsett diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Detta kan göras genom att undersöka om olika diskrimineringsgrunder kan tänkas påverka olika delar av SDK-processen inom exempelvis: organisering av arbetet; rutiner för kommunikation; informationssäkerhet; olika förvaltningars behov; och/eller i en risk- och konsekvensbedömning. För att säkerställa jämställdhet- och inkluderingsperspektivet i de olika delarna av processen med införandet av SDK kan du reflektera över frågorna:

  • Hur ser mottagare eller användargruppens sammansättning ut? Kan exempelvis kön, etnicitet och ålder ha någon påverkan på hur införandet och användandet av SDK kommer att mottagas? Missar vi något perspektiv?
  • Vad har mottagare eller användare för utbildningsbakgrund och förväntad teknisk kompetens? Kan detta ha någon påverkan på hur införandet och användandet av SDK kommer att mottagas?
  • Är texten eller instruktionerna tillgängliga för alla? Används ett tillgängligt språk och inkluderande bilder?

Utifrån svaren på frågorna kan du sedan anpassa processen med införande av SDK.