Utbildning

Verksamhetsområdet utbildning omfattar samverkan inom utbildningsfrågor från förskola och grundskola till gymnasienivå. Även kompetensförsörjning för utbildningsverksamheter i samarbete med lärosäten är en viktig del av samverkan.

Förutsättningar för framtidens utbildningssektor skapas genom samverkan, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom FoU Skolas verksamhet främjar Skånes Kommuner arbetet med likvärdig utbildning för alla barn, elever och studerande på vetenskaplig grund.

Skånes Kommuner förvaltar flera samverkansavtal:

 • Samverkansavtal för pedagogisk omsorg förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne
 • Samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne och västra Blekinge
 • Samverkansavtal för beräkningsmodell
 • Ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning.

Skånes Kommuner utvärderar och utvecklar kontinuerligt dessa avtal.

Arbetet inom området bedrivs inom ramen för det strategiska nätverket för utbildning.

Ordförande Peter Lindberg, Malmö stad

Vice-ordförande Lena Planken, Skurups kommun

FC-rådet

FC-rådet består av 8 ledamöter. Lund, Malmö, Kristianstad och Helsingborg har alltid en representant var, de resterande fyra ledamöterna representeras av andra kommuner. Representanter från övriga kommuner anmäler intresse för att ingå i FC-rådet till Skånes Kommuners kansli. Alla ledamöter fastställs av det strategiska nätverket för utbildning. Ledamöter utses så att alla skolformer och verksamheter – förskola, grundskola, gymnasiet, särskola, vuxenutbildning, fritidshem – är representerade inom FC-rådet. Det är viktigt att geografisk spridning beaktas men det innebär inte hörnrepresentation, ledamöter utses av det strategiska nätverket för utbildning i sin helhet.
FC-rådet ska utse ordförande och vice-ordförande som tillsammans med kanslirepresentanten från Skånes Kommuner ska leda FC-rådets träffar.
FC-rådets uppdrag:
 • På uppdrag av det strategiska nätverket arbeta med Skånes Kommuners verksamhetsplanen för utbildningsfrågor
 • Bereda frågorna som tidigare diskuterats inom beredningsgrupper och FoU Skolas styrgrupp
 • Planera de strategiska nätverksträffarna för utbildning
 • Vid behov utse arbetsgrupper för särskilda tidsbegränsade uppdrag
 • Behandla övriga frågor som kan vara aktuella för nätverket

Kommande träffar:

 • 15 mars 2024
 • 17 maj 2024
 • 6 september 2024
 • 14-15 november 2024

Sidansvarig

Caroline Åkesson

Biträdande förbundsdirektör, Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad