Strategiska nätverk

Skånes Kommuners strategiska nätverk arbetar med aktuella samverkansfrågor och utgör grunden för samarbetet mellan kommunerna. Nätverken är ett forum för att fördjupa sig i sakfrågor. De strategiska nätverken stärker och levandegör gemensamma uppdrag i länet genom att vara plattform för förankring, revidering och efterlevnad. Nätverken är mötesplatser som identifierar möjliga gemensamma satsningar till nytta för kommunerna.

Nuvarande strategiska nätverk:

  • Strategiskt nätverk för utbildningsfrågor
  • Strategiskt nätverk för kompetensförsörjning
  • Strategiskt nätverk för frågor kopplade till hälsa, social välfärd och omsorg

De strategiska nätverken ska:

  • Fungera som arenor där frågor, på uppdrag av kommundirektörsnätverket, diskuteras, förankras och bereds inför beslut i kommundirektörsnätverket.
  • Utgöra kommundirektörsnätverkets forum för att fördjupa sig i sakfrågor inför ställningstagande.
  • Arbeta med aktuella samverkansfrågor inom nätverkets område och utgöra grunden för samarbetet mellan kommunerna.

Deltagare i de strategiska nätverken

Det är kommundirektörerna i de 33 skånska kommunerna som utser deltagare i de strategiska nätverken. Deltagarna i de strategiska nätverken utgörs av tjänstepersoner på högsta nivå i medlemskommunerna inom respektive sakområde.


Relaterat material

Strategisk inriktning 2024-2027 2023-10-05

Ladda ner

Sidansvarig

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör