Planer för 2023

Malmö stad

Malmö stad planerar att under 2023 genomföra anslutningen mot SDK och erbjuda stadens verksamheter en fristående klient för både interna och externa processer. Störst intresse har initialt visats inom stadens socialförvaltningar med Arbetsförmedlingen och Region Skåne som motpart. En central organisering kommer att etableras för att stödja olika verksamheter, hantera mjukvara och avtal samt att koordinera stadens arbete inom SDK. Adressboken kommer dels ha en centraliserad hantering för övergripande roller och behörigheter dels en mer verksamhetsnära hantering för vardera förvaltnings behov av funktionsadresser. Genom att succesivt ansluta olika verksamheter till SDK kommer metodstöd för till exempel processmodellering och informationsklassning att vidareutvecklas.

Helsingborgs stad

Det finns behov av intern kommunikation från funktion till funktion. Fram till att andra aktörer som vi har behov av att kommunicera med anslutit sig ser vi att SDK i huvudsak kommer att användas för intern kommunikation.

Vid alla uppsättningar av SDK-informationsflöden behöver avsändare och mottagare vara överens om hur detta flöde ska hanteras på respektive sida. Detta gäller både interna och externa flöden. Verksamheterna på både avsändar- och mottagarsidan måste fundera på och dokumentera hur detta påverkar arbetssätt/processer, samt ha en kontinuitetsplan om SDK av någon orsak ligger nere.

Alla som vill skapa ett informationsflöde kommer att behandlas på samma sätt där fokus ligger på intresse och engagemang och inte på verksamhetsområde. För externa flöden kommer SDK adressbok att hanteras centralt på digitaliseringsavdelningen, manuellt åtminstone till att börja med.

Landskrona stad

Landskrona siktar på att komma igång under början av 2023. Vi avser att både kunna köra en lösning för internt bruk inom staden men även koppla på SDK-flöden när det finns motparter. Planen är att parallellt arbeta med förvaltningarna kring flöden och samtidigt välja lösning.

Tomelilla kommun

I början på 2023 har vi tänkt starta med vår arbetsmarknadsenhet som piloter och de kommer att börja att testa Säkra meddelanden och Säkra digitala videomöten med Arbetsförmedlingen. Efter utvärdering kommer vi att fortsätta implementering med fler verksamheter då vi även kan visa för övriga hur det fungerar i skarp drift. Ansvaret för adressboken kommer initialt att ligga på digitaliseringsavdelningen och arbetsmarknadschef. Senare får respektive chef utse ansvariga för sin del i adressboken. Vi kommer att ha kvar våra faxar ett tag för att kunna kommunicera vid eventuella driftstörningar.

Simrishamns kommun

Under 2023 planerar vi för att införa produkten i vår Vuxenenhet, en del av Individ- och familjeomsorgen. Inom Vuxenenheten finns socialsekreterare och arbetsterapeuter men även arbetsmarknadsfrågor. Vuxenenheten har behov av samtliga delar som finns i leverantörens produkt, vilket innefattar SDK, Säkra meddelanden och Säkra digitala videomöten. På så sätt kraftsamlar kommunen kring hela paketet av säker kommunikation på en enhet där intresset och behovet är som störst. Gällande SDK specifikt ser Simrishamn att det passar bra att komma igång med Vuxenenheten där de arbetsmarknadsrelaterade frågorna hanteras eftersom Arbetsförmedlingen är den myndighet som kommit längst med sitt SDK-arbete.

Under 2023 kommer Simrishamn utvärdera inte enbart produkten, utan också implementationen i verksamheten, arbetssätt och förvaltning av SDK. Därtill ska de upphandla ett systemstöd med en längre avtalsperiod än det avtal de initialt valt att inleda med.