Områdesnätverk MAS/MAR

Områdesnätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) arbetar på uppdrag av och rapporterar till det strategiska nätverket för hälsa, social välfärd och omsorg i Skånes Kommuner. Varje delregion representeras av en MAS och MAR, om båda uppdragen finns delregionalt, och är nominerade av strategiskt nätverk för hälsa, social välfärd och omsorg.

Syfte och uppdrag

Syftet med områdesnätverket är att föra en dialog kring patientsäkerhet och hälso- och sjukvård utifrån det författningsstyrda uppdraget enligt 4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).

Vid beredning av frågor och framtagande av underlag ska särskilt fokus läggas på:

  • Skånegemensamt arbete
  • Hälsa och individens egen kraft
  • Digitalisering som stödjer nya arbetssätt
  • Kompetensförsörjning

Områdesnätverket ska säkerställa informationsflöde, samordning och inriktning mellan Regional samverkan och stödstruktur (RSS), Kunskapsstyrningen, Vårdsamverkan Skåne och det strategiska nätverket för hälsa, social välfärd och omsorg.

Representanterna i områdesnätverket har ansvar att förmedla information till och från sitt delregionala nätverk.


Relaterat material

Information inför VFU i kommunal hälso- och sjukvård om dokumentation i patientjournal Hälsa, social välfärd och omsorg, 2022-09-27

Ladda ner