Yrkespaket

Nationella yrkespaket

Nationella yrkespaket består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Yrkespaketen är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga. T.ex. vilar vård- och- omsorgsutbildningen på Vård- och omsorgscolleges rekommendationer. Branschsamverkan är angelägen för att utbildningarnas relevans i förhållande till arbetslivets krav och efterfrågan. Branschernas och arbetslivets medverkan är även viktig i marknadsföring av utbildningar inom respektive område.

Yrkespaketen kan användas inom komvux på gymnasial nivå och komvux på gymnasial nivå i kombination med sfi eller kurser på grundläggande nivå. Yrkespaketen kan användas på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Inom gymnasieskolans introduktionsprogram kan ett yrkespaket kombineras med grundskoleämnen för att ge behörighet till ett nationellt program. Yrkespaketen kan också, utifrån individens behov, kombineras med gymnasiala kurser utöver de som ingår i ett visst yrkespaket. En individuell bedömning måste alltid göras om innehållet är lämpligt för att förbereda eleven för arbetsmarknaden.

Yrkespaketen är sammanhållna yrkesutbildningar för komvux. Yrkespaketen kan ha olika längd och innehålla varierande kombinationer av kurser.

Utbudet av yrkespaket ska förankras med det lokala närings- och arbetslivet, Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar.

Elever som har läst ett yrkespaket med minst betyget E i samtliga kurser har rätt att få en bilaga till betyget för att tydliggöra utbildningens innehåll och syfte.

Yrkespaketen Yrkesförare Godstransporter och Persontransporter får endast förekomma inom komvux.

Lokala och regionala yrkespaket

Lokala och regionala yrkespaket kan skapas genom att en region/samverkan mellan kommuner eller en kommun sätter ihop ett yrkespaket bestående av de kurser som är bäst anpassat till en specifik grupps förutsättningar och förkunskaper. Valet av kurser kan också riktas mot lokalt behov inom arbetsmarknaden.

De olika branscherna ska vara med och skapa paketen utifrån sina behov. Det ska finnas “branschråd” där utbildningsanordnaren, huvudmannen, fack och arbetsgivare träffas för att diskutera behov och arbetsmarknadens läge. Branschråd kan samordnas med gymnasieskolans programråd.

Branschsamverkan kan utformas på olika sätt utifrån de specifika förutsättningar som olika kommuner, huvudmän, utbildningsanordnare, branscher och arbetsgivare arbetar under.