Projektet Plug In 2.0

Plug In 2.0 var en treårig projektet finansierat av Europeiska socialfonden (ESF).  Projektet var inriktat mot ungdomar i åldern 15-24 år och hade som övergripande målsättning att höja kvalitén inom gymnasieskolan så att fler erhåller en gymnasieexamen

Effektmålet var att – bland deltagande ungdomar i projektet – markant öka andelen som blev behöriga för ett nationellt gymnasieprogram samt att se en ökning av andelen bland de som redan var inskrivna på ett gymnasieprogram att erhålla gymnasieexamen. I nästa steg skulle de ha större förutsättningar att kliva in på arbetsmarknaden. 

Plug In 2.0 riktade sig mot (1) unga kvinnor och män i åldersgruppen 15-24, som riskerade att inte fullfölja sina studier, (2) unga kvinnor och män som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt (3) nyanlända unga kvinnor och män mellan 15 och 24 år med behov av stöd för att uppnå gymnasiebehörighet och i förlängningen gymnasieexamen.  

Resultatet av projektet

Projektets faktiska resultat är att samtliga lokala projektverkstäders arbete är implementerat i ordinarie verksamhet i respektive kommun. Implementeringen är något som Skånes Kommuner arbetat aktivt med under hela projekttiden och vi förväntade oss att kommunernas avseende med att delta i projektet var att implementera. Vi har varit tydliga med att chefer och politiker inte får se detta som en lösning under projekttiden då pengar tillsätts utan det ska vara långsiktiga lösningar. Därför har vi också varit drivande i frågor som rör rutinbeskrivningar och handlingsplaner. Arbetet som gjorts i projektet ska kunna fortsätta även om det blir en helt ny person som ska göra jobbet. Ett annat faktiskt resultat är att vi lyckats sänka ungdomsarbetslösheten i Skåne under projekttiden och antalet individer inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Projektet avslutades 2017.

Läs slutrapporten för projektet nedan.


Relaterat material

Plug In 2.0 Regional slutrapport 2020-12-14

Ladda ner