TSI – Tidiga samordnade insatser

TSI handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling och för det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan förskola/skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning. TSI är inte en viss metod, utan bygger på att verksamheterna har en gemensam struktur. På så vis ska alla barn och unga få stöd tidigt i en ogynnsam utveckling.

I Skåne är TSI för barn och unga Skånes testbädd för att tillämpa incitamentsmodeller för att vidareutveckla TSI-strukturen i hela Skåne och systematiskt inkludera fler kommuner och regionala verksamheter med hjälp av ett europiskt forskningsprojekt, Invest4health som har syftet att främja satsningar på hälsofrämjande arbete.

Framgångsfaktorerna från TSI-arbetet är att:

  • prioritera det förebyggande arbetet.
  • kartlägga och enas om hur problembilden ser ut lokalt eller regionalt.
  • förankra arbetet politiskt.
  • förstå varandras uppdrag och bygg tillit.
  • samordna strukturen i det förebyggande respektive brottsförebyggande arbetet.
  • inrätta tvärprofessionella team.
  • involvera barn, unga och vårdnadshavare.
  • gå stegvis fram och följ upp, innan arbetet skalas upp.
  • införa samma modell i alla kommuner i ett län/region.
  • följa upp resultatet för barn och unga!

Läs mer om TSI på Tidiga och samordnade insatser (TSI) – Kunskapsguiden och/eller Tidiga och samordnade insatser för barn och unga – Skolverket


Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson

Regional samordnare Barn och unga