Yrkesresan funktionshinder för utförare

Kommunförbundet Västernorrland är den RSS med nationellt uppdrag att ta fram Yrkesresan Funktionshinder för Utförare. Skånes Kommuner har som RSS det regionala uppdraget att genomföra Yrkesresan i de skånska kommunerna.

Målgrupp

Målgruppen för Yrkesresan Funktionshinder för Utförare är medarbetare som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning inom socialtjänstens utförarverksamhet.

Medarbetare som arbetar med att ge brukarnära stödinsatser inom följande områden ingår i målgruppen:

  • Personlig assistans (LSS alternativt SFB)
  • Korttidsvistelse i form av korttidshem (LSS)
  • Korttidstillsyn (LSS)
  • Bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS)
  • Bostad med särskild service för vuxna (LSS)
  • Daglig verksamhet (LSS)
  • Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)
  • Boendestöd (SoL)
  • Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Vanliga benämningar på medarbetare som arbetar inom ovanstående områden är stödassistent, stödpedagog, boendepersonal, aktivitetshandledare, boendestödjare och personlig assistent.

Även chefer som arbetar inom ovan nämnda områden omfattas av Yrkesresan Funktionshinder för utförare.

Innehåll

Beroende på hur länge medarbetaren har arbetat inom funktionshinderområdet blir de behöriga till olika steg inom Yrkesresan. Dessa är: Bas, Fördjupning eller Spets. Vid beräkning av hur lång tid en medarbetare har arbetat, räknas enbart tid inom funktionshinderområdets utförarverksamhet in. Tidigare erfarenhet av arbete inom andra verksamhetsområden, exempelvis Äldreområdet, omfattas inte.

Vid uppstart av Yrkesresan Funktionshinder för utförare startar alla medarbetare, oavsett tid i yrket, i steg Bas. Anledningen är att säkerställa att det finns en gemensam grund i arbetsgrupperna.

Kurserna består av en kombination av uppgifter på lärplattformen och utbildningstillfällen. I Bassteget sker utbildningstillfällena i kommunerna. I övriga steg kan utbildningstillfällen komma att hållas regionövergripande. Vid utbildningstillfällena i Bassteget så leder erfarna medarbetare sina kollegor genom reflektioner, utifrån ett utbildningsmaterial. Utbildarrollen bidrar till att medarbetaren utvecklas som utbildare och samtalsledare.

Det lokala genomförandet

Regional projektledare och projektadministratör, anställda vid Skånes kommuner, har ansvar för att samordna det regionala genomförandet i Skåne. Detta innebär arbete med kommunikation, planering och samordning, liksom kursadministration och första linjens support av lärplattformen.

Kommunen planerar och ansvarar för genomförandet på lokal nivå med stöd av regional projektledare och projektadministratör.

På gång

I Skåne pågår nu planeringen inför ett antal piloter inom regionen. Uppstart av Yrkesresan Funktionshinder för Utförare kommer baseras på gemensamma erfarenheter från pilottesterna.

Här hittar du plattformen för Yrkesresan Funktionshinder för utförare.

Har du frågor eller vill veta mer?

Hör av dig till:

 


Sidansvarig

Anna Karin Odhner

Strateg