Forskning och nätverk

Här finns länkar till några av de verksamheter som på olika sätt bedriver och/eller sammanställer forskning samt kunskaps- och erfarenhetsunderlag kring vuxnas lärande.

Linköpings universitet

Universitet bedriver forskning inom en rad olika områden kopplade till kommunal vuxenutbildning och vuxnas lärande i stort.

Läs mer om Vuxnas lärande på Linköpings universitets hemsida..

Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Detta sker genom att publicera sammanställningar över aktuell forskning samt genom att finansiera forskning. Ett exempel på en sammanställning avseende vuxenutbildning är: Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Vid Stockholms universitet är Nationellt centrum för svenska som andraspråk lokaliserat. Centrat ska fokusera på påverkan och samverkan, råd och stöd samt kompetensutveckling inom alla skolformer och för alla involverade.

Mer information om vuxenutbildning Sfi/Vuxenutbildning.

En samlad sida kring arbete med kombinationsutbildningar Stöd för språk-, yrkeslärare och rektorer som arbetar med att utveckla kombinationsutbildningar.

Nordiska nätverket för vuxnas lärande – NVL

NVL är ett nätverk med fokus på vuxnas lärande i de fem nordiska länderna samt de tre självstyrande områdena i Norden. NVL inrättades av Nordiska Ministerrådet 2005 och har genom åren bedrivit en rad projekt, färdigställt rapporter samt framfört rekommendationer med direkt eller indirekt koppling till kommunal vuxenutbildning. NVL samverkar även med aktörer i andra länder, såväl inom EU som världen i övrigt.

Mer information om NVL.