Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet, att bidra till personlig utveckling, samt även till att möjliggöra fortsatta studier.

Utgångspunkten för utbildningen ska vara varje elevs behov och förutsättningar. Kunskapskraven för godkänd utbildning motsvarar nivån för årskurs 9 i grundskolan.

Flexibel utbildning

Utbildningen på komvux ska erbjudas flexibelt och det kan handla om plats för utbildningens genomförande, tid, kontinuerliga kursstarter, studietakt, studieform och sätt att lära. Komvux ska också stödja de elever som under sin studietid har behov av att kombinera utbildning och arbete.

Rätt att delta

En vuxen har rätt att delta i komvux på grundläggande nivå from andra kalenderhalvåret det år då hen fyller 20 år, om hen:

 • Är bosatt i landet
 • Saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan
 • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Man kan även vara behörig om man är yngre än 20 år om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl.

Varje kommun ska aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå, och för att motivera dem att delta i sådan utbildning. Den vuxne har även rätt att välja i vilken kommun hen önskar genomföra utbildningen.

Individuell studieplan

För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.

Utbildningen sker i form av nationella kurser i:

 • svenska (kan även delas upp i delkurser)
 • svenska som andraspråk (kan även delas upp i delkurser)
 • engelska (kan även delas upp i delkurser)
 • matematik (kan även delas upp i delkurser)
 • samhällskunskap
 • religionskunskap
 • historia
 • geografi
 • fysik
 • kemi
 • biologi
 • samt grundläggande kurser inom samhällsorienterande och naturorienterande ämnen

Orienteringskurser

Utbildningen kan även ske i form av en orienteringskurs, om en enskild elevs behov inte går att möta upp i en nationell kurs.

Dock ska en orienteringskurs alltid ha något av följande syften:

 • medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval
 • ge ökade studietekniska färdigheter
 • vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden
 • ge tillfälle till validering
 • ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål
 • ge stöd i form av yrkessvenska
 • ge grundläggande digital kompetens
 • ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige

Omfattning och betyg

Omfattningen på kurserna anges i verksamhetspoäng, och för en veckas heltidsstudier inom komvux på grundläggande nivå beräknas 20 verksamhetspoäng.

Utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året.

Som betyg på nationella kurser används beteckningarna Godkänt eller Icke godkänt (som särskild utbildning endast Godkänt). På orienteringskurser sätts inte betyg. Den som fått Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap ska erhålla ett slutbetyg för utbildning på grundläggande nivå.

Prövning och validering

Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från komvux på grundläggande nivå ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla nationella kurser. Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplanerna.

En elev i komvux på grundläggande nivå kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

Om en elev har bristfälliga kunskaper i svenska språket, får utbildningen tillhandahållas på elevens modersmål. Sådan utbildning ska dock kompletteras med undervisning eller träning i svenska språket.

Avgifter och studiemedel

Utbildningen ska vara avgiftsfri, dock får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.

Utbildning inom komvux på grundläggande nivå kan ge rätt till studiemedel från CSN.