Gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge.

Utbildningen på komvux ska erbjudas flexibelt och det kan handla om plats för utbildningens genomförande, tid, kontinuerliga kursstarter, studietakt, studieform och sätt att lära.

Komvux ska också stödja de elever som under sin studietid har behov av att kombinera utbildning och arbete.

Behörighet

En vuxen är behörig att delta i komvux på gymnasial nivå from andra kalenderhalvåret det år då hen fyller 20 år, om hen:

 • Är bosatt i landet
 • Saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
 • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
 • I övrigt uppfyller föreskrivna villkor

Man kan även vara behörig om man är yngre än 20 år om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl. Behörig är också den som är yngre än 20 år och slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. Den som saknar behörighet till högskoleutbildning eller utbildning inom yrkeshögskolan har rätt till utbildning på gymnasial nivå för att uppnå önskad behörighet, förutsatt att hen även uppfyller behörighetskraven ovan. Till utbildningar på gymnasial nivå där det inte är en rättighet att delta, ska ett urval göras om inte samtliga behöriga sökande kan antas. Vid urvalet ska företräde ges till den sökande som har störst behov av utbildningen.

Vid urvalet ska företräde ges till den sökande som har störst behov av utbildningen och som:

 1. önskar fullfölja studier som hen har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
 3. är eller riskerar att bli arbetslös
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval

Individuell studieplan

För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.

Den individuella studieplanen ska utarbetas i samverkan med eleven. Eleven ska i samband med utarbetandet erbjudas studie- och yrkesvägledning. I vägledningen ska det ingå information om möjligheter till fortsatta studier, arbetslivets kompetens- och rekryteringsbehov samt studieekonomiska förutsättningar. Planen ska upprättas i nära anslutning till antagningen och ska vid behov revideras.

Ämnen och ämnesplan

Utbildning på gymnasial nivå bedrivs i form av ämnen, och ett komvuxarbete.

Ett ämne består av en eller flera nivåer. På gymnasial nivå anges omfattningen av nivåerna i ämnen och komvuxarbetet med gymnasiepoäng.

För varje ämne i utbildning på gymnasial nivå ska det finnas en ämnesplan. Om det finns särskilda skäl får flera ämnen ha en gemensam ämnesplan. Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen.

Av ämnesplanen ska följande framgå:

 • ämnets syfte
 • varje kurs som ingår i ämnet
 • det centrala innehållet för varje kurs
 • antalet gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng som varje kurs omfattar
 • betygskriterierna för varje kurs

Prov, betyg och examen

Nationella prov används i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Betygskriterierna är samma i komvux på gymnasial nivå och gymnasieskolan. Som betyg används beteckningarna A, B, C, D och E för godkända resultat och beteckningen F för icke godkänt resultat (F ges ej inom särskild utbildning). En gymnasieexamen i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska utfärdas till den som har betyg på utbildning som omfattar 2400 gymnasiepoäng, varav 2250 poäng skall vara godkända på kurser enligt vuxenutbildningsförordningen.

Orienteringskurser

Utbildningen kan även ske i form av en orienteringskurs, om en enskild elevs behov inte går att möta upp i en nationell kurs.

Dock ska en orienteringskurs alltid ha något av följande syften:

 • medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval
 • ge ökade studietekniska färdigheter
 • vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden
 • ge tillfälle till validering
 • ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål
 • ge stöd i form av yrkessvenska
 • ge grundläggande digital kompetens
 • ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige

På orienteringskurser sätts inte betyg.

Utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året.

Prövning och validering

Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från komvux på gymnasial nivå ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla nationella kurser. Det gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplanerna.

En elev i komvux på gymnasial nivå kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

Avgifter och studiemedel

Utbildningen ska vara avgiftsfri, dock får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Utbildning inom komvux på gymnasial nivå kan ge rätt till studiemedel från CSN för invandrare ger inte rätt till studiemedel från CSN.