Svenska för invandrare (SFI)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter.

En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med andra kalenderåret det år hen fyller 16 år, om hen:

  • är bosatt i landet
  • saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge

Varje kommun ska aktivt verka för att nå dem i kommunen som har rätt till utbildningen och för att motivera dem att delta i utbildningen. Utbildningen ska finnas tillgänglig för den vuxne så snart som möjligt, och senast inom tre månader.

Individuell studieplan

För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.

Studievägar

Utbildningen bedrivs inom tre studievägar, 1, 2 och 3.

Studieväg 1 vänder sig till de som inte kan läsa och skriva eller har en mycket kort studiebakgrund, medan studieväg 3 vänder sig till de som är mer vana att studera. Varje studieväg består av nationella kurser, och kurserna bygger på varandra i svårighetsgrad A-D:

  • Studieväg 1: kurs A, B, C och D
  • Studieväg 2: kurs B, C och D
  • Studieväg 3: kurs C och D

Som betyg på kurserna används beteckningarna Godkänt eller Icke godkänt. Nationella prov används i kurserna B, C och D.

Utbildningen ska omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan, och undervisningen ska erbjudas på tider som är anpassade efter elevens behov.

Avgifter och studiemedel

Utbildningen ska kunna kombineras med arbete, praktik eller annan utbildning. Utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året. Utbildningen ska vara avgiftsfri, dock får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.

Utbildning inom svenska för invandrare ger inte rätt till studiemedel från CSN.