Regionalt yrkesvux

Kommuner kan ansöka om statsbidrag för att finansiera hela eller delar av yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Statsbidragen kan se olika ut olika år och kan också ändras med kort varsel.

Det krävs att flera kommuner samverkar när de ansöker om statsbidrag.

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom yrkesutbildning och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna. Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Bidraget kan också användas till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå.

Det finns villkor om planering för utbildningarna. Kommunerna ska bland annat:

  • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns i de samverkande kommunerna.
  • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
  • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
  • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
  • Prioritera sökande med kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

Inom ramen för utbildningarna gäller följande:

  • Det ska finnas en möjlighet till validering.
  • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.
  • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska ingå i alla sammanhållna yrkesutbildningar (se längre ned).

Regionalt utvecklingsansvarigs åtagande är enligt regeringsuppdraget att medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning, bland annat genom att bli inbjudna till branschråd och samråd.

Arbetsförmedlingens åtagande enligt aktuellt regeringsbrev är att samverka med kommuner vad gäller kommunal vuxenutbildning. Övergripande betonas strategisk samverkan med kommuner inom vilket planering och utbud inom regionalt yrkesvux bör anses ingå. Vidare betonas samverkan kring att öka övergångarna till studier inom kommunal vuxenutbildning.