Modul 4 – Stöd, validering och prövning

I den här modulen presenteras ett antal olika områden inom Komvux som inte är kopplade till specifika kurser och utbildningar:

Modulens innehåll:

  • Studie- och yrkesvägledning
  • Lärcentrum
  • Extra anpassningar
  • Validering och prövning

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning stödjer dig som sökande i att hitta rätt utbildning och utbildningsväg.

Vägledning syftar till att hjälpa individer i val av studier och yrken. SYV är en förkortning av studie- och yrkesvägledare, det vill säga en person som arbetar professionellt med studie- och yrkesvägledning. Den som vill söka till komvux måste inte träffa en SYV innan hen gör en ansökan. Men det kan i många fall vara bra att prata med en SYV innan ansökan.

En studie- och yrkesvägledare är en del av antagningsprocessen till Komvux. SYV går till exempel igenom ansökningar, tittar på förkunskaper och betyg och gör upp en individuell studieplan (isp) med den sökande.

Studie- och yrkesvägledare har även kontakt och möten med bland annat representanter från arbetsmarknaden, arbetsförmedlingen och andra förvaltningar.

Läs mer om Studie- och yrkesvägledning på Skolverkets hemsida.

Lärcentrum och extra anpassningar

Lärcentrum finns i en del kommuner och är plats där du kan studera med också träffa andra studerande och få stöd och hjälp i studierna av lärare och annan personal.

Lärcentrum är en öppen lärmiljö inom kommunal vuxenutbildning där den studerande kan möta andra studerande och få hjälp med studierna av lärare eller annan personal.

På ett lärcentrum kan den som behöver sitta och studera få studiero eller tillgång till digitala verktyg (t.ex. dator, lärplatta eller hörlurar). Det kan finnas grupprum och tysta studierum för de som behöver det.

På lärcentrum kan den studerande kan möta andra studerande. Här finns lärare eller annan personal som kan hjälpa den studerande.

Lärcentrum finns inte i alla kommuner och ser lite olika ut i de kommuner de finns.

Extra anpassningar

Extra anpassningar handlar om olika stöd som du som studerande kan erbjudas för att underlätta dina möjligheter att genomföra utbildningen.

Skolan ska ge extra anpassningar till de elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven.

Extra anpassningar är en mindre stödinsats som lärare och övrig personal genomför inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det kan handla om att anpassa scheman med kortare eller längre lektionspass eller erbjuda flexibla pauser. Det kan också handla om att erbjuda lektionspass på olika tider, att kunna kombinera distansstudier med extra lärarstöd eller att erbjuda handledning på plats.

Komvux ska så långt det är möjligt ge de anpassningar och det stöd som krävs för att en elev ska uppnå kunskapskraven.

Ofta kommer det fram behov av extra anpassningar redan vid ett inledande samtal hos studie- och yrkesvägledaren.

Bestämmelserna om särskilt stöd som finns i skollagen gäller inte vuxenutbildningen.

Läs mer om extra anpassningar på Skolverkets hemsida.

Validering

Validering innebär att de kompetenser som du redan har kan förkorta din utbildning. Det kan handla om kompetenser som du fått genom att ha arbetat inom ett yrkesområde eller en bransch. Prövning innebär att dina kunskaper och kompetenser prövas mot kunskapskraven i olika kurser. Du kan till exempel ha läst in kursen på egen hand utanför Komvux och vill nu få betyg.

Validering innebär en värdering av kunskaper och kompetenser som en person skaffat sig genom studier eller samhällsliv och arbetsliv.

Under en validering kartläggs och bedöms en persons kunskaper och kompetenser på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats.

Målet med en validering kan vara att dokumentera individens erfarenheter, kunskaper och kompetenser i förhållande till olika kunskapskrav.

Validering kan användas för att anpassa en utbildning, förkorta en utbildning eller inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs.

Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid en validering ska få en skriftlig dokumentation i form av ett intyg som utfärdas av rektorn. I intyget ska det finnas dokumentation om elevens kunskaper och kompetenser och om de helt eller delvis motsvarar en kurs eller delar av en kurs.

Läs mer om validering på Skolverkets hemsida

Prövning

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner eller ämnesplaner. I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller en kurs.

Den som är bosatt i Sverige har möjlighet att göra en prövning inom Komvux i alla kurser som det sätts betyg på och i komvuxarbete. Det gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. Den som vill ska kunna göra en prövning även i kurser som bedrivs i form av delkurser.

En prövning innebär att man på egen hand läser in en hel kurs, eller har kunskaperna sedan tidigare, för att sedan göra en prövning. En prövning är ofta ett skriftligt och ett muntligt prov i ämnet. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser. Man kan aldrig sänka ett tidigare betyg i kursen genom att göra en prövning.

Man behöver inte vända sig till sin hemkommun för att göra en prövning utan kan välja att göra prövningen hos en annan huvudman i en annan kommun. Däremot får prövningen bara göras hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen. Att göra en prövning innebär en avgift för den enskilde.

Även inom sfi har man rätt att göra en prövning.

Läs mer om prövning på Skolverkets hemsida.

Kvinna som ska göra ett val.