2023-11-06

Att arbeta på vetenskaplig grund med språkutvecklande arbete: Burlöv och Malmö om sitt pågående utvecklingsarbete

Skollagen (2010:800) lyder att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hur arbetar kommuner med begreppet och hur har ni tolkat det i er kommun? Vad betyder det för förvaltning och skolor och förskolor i er kommun?

Burlöv och Malmö om utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: Fokus språkutvecklande arbete.

Både i Burlöv och i Malmö stad kommenterar man utmaningen att navigera och utveckla utbildning och undervisning vidare på vetenskaplig grund som lärare och rektor i förskola och skola.  

”Du behöver vara en skicklig lärare för att navigera mellan rubriker, förslag från politik, nya förutsättningar med utmaningar och möjligheter samt att den undervisning du bedriver ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, utifrån att den omsatts så den bli ändamålsenlig i din verksamhet”

För att stötta arbetet beskriver Burlövs kommun hur man arbetat genomgående och i alla perspektiv med att stärka just en sådan kunskap och förtrogenhet i organisationen. Lärare i Burlöv kan professionellt tillägna sig artiklar, metoder och processer som är byggda på vetenskaplig grund.  

AI genererad bild på AI i klassrummet

”Att bearbeta och omsätta vetenskaplig grund kräver skicklighet och kompetens som ständigt behöver omprövas i takt med att omvärlden förändras. Inom utbildning finns det många åsikter, traditioner och därtill arbetar vi i en politiskt styrd organisation som styrs av en annan agenda. Detta ser vi bland annat i dagsläget genom frågor, åsikter och förlag vad gäller digitalisering och generativ AI. Balansen mellan att våga vara innovativ och använda lärarens kreativitet med att förhålla sig till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”

För detta ständigt aktuella arbete har vi två anställda kommunlektorer, vilka inom snar framtid båda har doktorerat. Både rektorsgrupper och lärare har god tillgång till dessa och systematiska forum finns där undervisningsutveckling diskuteras utifrån vetenskaplig grund.   

I Malmö stad finns också ett inarbetat stöd för lärare, pedagoger och ledning genom vetenskapliga utvecklingsledare (forskare och forskarutbildade lärare), från skolförvaltningarnas gemensamma utvecklingsenhet Pedagog inspiration (PI) Malmö. Genom stöd och i samverkan med dessa kan skolor och förskolor fördjupa förståelsen och öka användningen av vetenskapliga verktyg och metoder ute i skolor och förskolor. 

PI jobbar med uppdrag som sträcker sig över en termin, men det kan även var forsknings- och skolutvecklingsprojekt som pågår över längre tid. Det kan handla om att stödja lärare och pedagoger i utvecklingen av det egna arbetet utifrån en vetenskaplig bas men också uppdrag på en mer strukturell nivå.

Vilka exempel på arbeten pågår då? I både Burlöv och Malmö pågår många olika utvecklingsarbeten inom skola och förskola. För att ge inblick i någon av de arbeten som pågår har vi i den här bloggen valt att rikta ljuset mot de språkutvecklande arbeten som är på gång. 

Burlöv och Malmö berättar

En bok med texter på flera språk

I Burlöv, så som i Malmö, har vi en enorm rikedom av språk! Arbetet med flerspråkighet alltid varit aktuell hos oss. Det har därför också varit lika aktuellt att ständigt utveckla och utgå från ett generellt språkutvecklande arbetssätt i vår undervisning, från att barnen kommer i förskolan hela vägen upp till vår vuxenutbildning.  I detta arbete vill jag påstå att vi är ganska modiga. På grund av vårt ständigt pågående kvalitetsarbete och förfining av vår undervisning har vi mycket kompetens och trygghet för att våga pröva nya verktyg. Vi har varit tidigt ute i digitaliseringen och hanterat dessa verktyg på samma sätt som vi hanterat bok, papper, och muntliga uppgifter. Burlöv förhåller sig nyfikna och öppna för förändringar och utveckling. 

I förskolan genomför vi just nu en omfattande kvalitetshöjning vad gäller lekresponsiv undervisning. Vi arbetar mycket aktivt med kartläggningen av Hitta språket och Hitta matematiken i förskoleklass för att se vilken effekt undervisningen i förskolan har fått. Bara efter några år har detta medvetna samarbete genererat i mycket förstärka kompetenser hos barnen inom sin språkutveckling. 

Grundskola och vårt individuella program på gymnasiet har sedan två år tillbaka deltagit i ett forskningsprojekt med Ifous med fokus på undervisning och undervisningshandlingar. Här jobbar samtliga lärare i vår kommun med balansen mellan bedrövade undervisningsmetoder och att identifiera vad som behöver utvecklas och för vilka elever. Projektet har ett starkt fokus på det verksamhetsnära arbetet och det språkutvecklande arbetssättet är mycket centralt i de undervisningshandlingar som prövas, omprövas och utvecklas. 

En flicka med VR-glasögon på sig

Vad gäller nya verktyg för språkutveckling sticker Burlöv ut hakan och testar hela tiden nya möjligheter för literacitet med rik betydelse. För några år sedan skrev vi i denna blogg om vårt arbete med kameran som verktyg.

Vi har därtill under flera år arbetet med att tillföra eleverna den immersiva upplevelsen, genom VR-glasögon gör till. Detta är något lärarna företrädelsevis sett gett mycket stor effekt för språkutveckling, begreppsuppfattning och förmågan hos barnen och eleverna att formulera frågor som leder till vidare kunskapsutveckling.  

Senast ut bland möjligheterna ser Burlöv hur de kan arbeta vidare med den generativa Ain som vi på många sätt tror kommer utmana och skapa nya förutsättningar för lärande, kunskap som begrepp samt undervisning. Detta är redan är aktuellt i våra verksamheter och därtill givetvis något som vi ser fram emot att upptäcka tillsammans med våra elever! 

Hur arbetar grannstaden Malmö med språkutveckling? Malmö präglas, som allt fler städer, av en omfattande språklig diversitet. Exempelvis talar flertalet barn, i förskolor/skolor, ett annat modersmål än svenska. På många ställen har även majoriteten av personal ett annat modersmål. Samtliga tre skolförvaltningarna i Malmö har i sitt systematiska kvalitetsarbete (SKA) identifierat ett behov av att arbeta med ett särskilt fokus på språk och språkutveckling. 

Bland annat arbetar grundskoleförvaltningen med ett undersökande och uppföljande åtagandet för svenska som andraspråk som kommer att ligga till grund för nya riktlinjerna för svenska som andra språk som ska gälla för hela Malmö stad. I förskoleförvaltningen görs omfattande satsningar på språkfrämjande kompetensutveckling för personalen genom Kompetenslyft i förskolan som initierades av Skolverket 2022.  

Förvaltningarnas fokus på språk och språkutveckling innebär också att fler skolor och förskolor vill ha stöd i att bedriva språk och kunskapsutvecklande arbetet på vetenskaplig grund. 

I PI:s alla olika uppdrag ska språk och språkutveckling finnas med på något sätt. Detta eftersom barns och elevers möjlighet till språkande kan bidra till att skapa en röd tråd genom arbetet i alla skolformer.  

Några exempel på arbeten som pågår just nu är: 

Läslotsar i förskolan är ett exempel på ett sådant samarbete mellan Pi och förskoleförvaltningen i Malmö stad. Läslotsar i förskolan är en kompetensutveckling för barnskötare, förskollärare och pedagoger. I projektet är det den fördjupade högläsningen som beskrivs. I sammanhanget används begreppet för att visa på processer och vad som händer vid medvetet användande av text, bild, estetiska uttrycksformer, humor, lek, digitala verktyg etcetera i syfte att främja barns tidiga språk- och kunskapsutveckling. 2022 fick Pi Malmö i uppdrag av genomfördes en pilotstudie i syfte att få en fördjupad kunskap om hur pedagogens roll och högläsningen i förskolan har utvecklats genom projektet så här långt. Fram till årsskiftet 24/25 kommer PI att följa arbetet som numera även involverar Läslotsar i förskoleklass.   

FOKUS SPRÅK är ytterligare ett exempel. Syftet med uppdraget är att systematisera och stödja språkfokus i skolor och förskolor utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Målet är att på sikt utveckla en hållbar och långsiktig strategi för Malmö stad. I sammanhanget är det en vidgad syn på språk- och kunskapsutveckling som avses. Det vill säga att kunna kommunicera på olika sätt i olika sammanhang och att få möjlighet att använda sig av olika uttrycksformer, vilket även inkluderar estetiska uttryck, visuella symboler, kroppsspråk och digital kompetens.

Att vi på PI har fokus på språkutveckling har lett till samtal, problematiserade och en vidgad förståelse för vad språk och språkande kan vara utifrån vår verksamhet och våra uppdrag. Att det finns en ökad medvetenhet kring språkande hos oss främjar våra samarbeten och möten med förskolan och skolan.

Tre vetenskapliga utvecklingsledare från PI arbetar med att kartlägga de tre förvaltningarnas satsningar på språkutveckling på ett mer övergripande och organisatoriskt plan. I uppdraget ingår även att identifiera personer med uppdrag att leda arbetet med språk och språkutveckling inom respektive förvaltning samt att skapa arenor för samarbete och erfarenhetsutbyte. Detta har bland annat utmynnat i tre eftermiddagar med ”Fokus på språk”. Under dessa har nyckelpersoner mötts, presenterat sina verksamheter, och samtalat om hur vi i Malmö tillsammans kan skapa förutsättningar, utveckla hållbar och långsiktig språklig strategi för barn och elever från förskola till vuxenutbildning. Under senvåren 2024 kommer Pi att publicera rapporten Fokus Språk med analyser och rapporter från arbetet kring språkutveckling i staden. Håll utkik efter den och läs under våren på bloggen här om resultaten från den rapporten!

På FoU Skola tackar vi för att grannkommunerna Burlöv och Malmö delar sina erfarenheter och berättelser om hur de arbetar med utbildning på vetenskaplig grund i sina respektive kommuner. Vi ser fram emot att följa ert arbete vidare!

Sandra Tauberman, kvalitets- och utvecklingschef, Burlövs kommun

Camilla Johansson, vetenskaplig utvecklingsledare, Pedagogisk inspiration Malmö stad

Texten är bearbetad av vetenskaplig ledare Malin Bardenstam, FoU Skola

Referenser

Burlöv:

https://www.burlovevent.se/lekenochdenlekresponsivaundervisningen/https://www.burlovevent.se/medkameransomverktyg
https://www.burlovevent.se/vr/
https://ifous.se/fokus-undervisning/

Malmö stad:

Ett tips för dig som vill jobba mer utifrån vetenskaplig grund
https://pedagog.malmo.se/videor/ett-tips-for-dig-som-vill-jobba-mer-utifran-vetenskaplig-grund/

Hur gör man en förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?
https://pedagog.malmo.se/artiklar/hur-gor-man-en-forskola-pa-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/

Kompetenslyft i förskolan
https://www.meritutbildning.com/kompetenslyftiforskolan/

Läslotsar med fördjupad högläsning i fokus
https://pedagog.malmo.se/bloggposter/laslotsar-med-fordjupad-hoglasning-i-fokus/

Med språk i fokus
https://pedagog.malmo.se/bloggposter/med-sprak-i-fokus/

Några röster om språkutvecklande arbete
https://pedagog.malmo.se/videor/nagra-roster-om-sprakutvecklande-arbete/

Om SVA-åtagandena och stödmaterialet
https://pedagog.malmo.se/bloggposter/sva-luppen-ett-stodmaterial-for-behovsbedomning-i-svenska-som-andrasprak/

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/utbildning-pa-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/det-har-ar-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet


Vill du läsa mer från bloggen? Klicka här!


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare