2024-02-09

Beslut om rekommendation att matcha utbildningsutbud med arbetsmarknadens behov

I linje med skollagsändringen som börjar tillämpas 2025 har Skånes Kommuners styrelse idag beslutat om en rekommendation till huvudmännen i vårt samverkansområde för att anpassa utbudet av våra högskoleförberedande- och yrkesprogram på gymnasiet. Nu väntar fortsatt arbete på regional, delregional och lokal nivå.

En politisk styrgrupp med representanter från huvudmännen i samverkansområdet har under två års tid arbetat med hur utbud och dimensionering av gymnasieplatser bör anpassas när ändringen i skollagen börjar gälla 2025. Ändringen innebär att huvudmän som bedriver utbildning på gymnasial nivå ska bland annat väga in både elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov när de bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas. Under tiden har Skolverket sammanställt rapporter för de olika regionerna i Sverige. För Skåne konstaterar Skolverket bland annat att för få elever väljer yrkesprogrammen jämfört med arbetsmarknadens behov. Skånes Kommuner har i dialog med parterna i samverkansområdet gjort analyser som bekräftar den bilden. Idag har Skånes Kommuners styrelse beslutat om rekommendation enligt styrgruppens förslag.

”Det här arbetet och processen fram till det här beslutet visar på styrkan i att vi gör saker tillsammans. Det är ett långsiktigt samarbete över kommungränserna som i slutändan kommer att gynna skåningen, i det här fallet både eleverna och den arbetsmarknad som de kommer att gå ut i efter studenten. Nu fortsätter arbetet ute i kommunerna men vi på Skånes Kommuner kommer att följa och ge det stöd som önskas hela vägen,” säger Patric Åberg (M) ordförande Skånes Kommuner

För att bättre matcha dessa behov och bättre förbereda ungdomarna för arbetsmarknaden innebär därför rekommendationen att kommunala huvudmän i samråd med enskilda huvudmän ska verka för att öka andelen antagna elever och platser på industritekniskt -, el och energi, vård och omsorg, bygg och anläggning-, fordon och transport och restaurang och livsmedelsprogrammen. Rekommendationen innebär också att minska antalet platser på samhällsvetenskapligt och estetiskt program.

”Tillsammans stärker vi den skånska gymnasiesamverkan för framtiden. Med dagens beslut tas viktiga steg för en effektivare gymnasieplanering och ett utbud som bättre än idag svarar mot arbetsmarknadens behov. Det är bra för såväl våra skånska ungdomar som för den skånska arbetsmarknaden,” säger Rasmus Törnblom (M), ordförande styrgruppen för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge.

Nästa steg är att förtroendevalda i de olika delregionerna samlar sig för att diskutera förutsättningar i respektive del av samverkansområdet innan de politiska besluten som ligger i linje med rekommendationen från Skånes Kommuner kan fattas i respektive kommun.

Vi behöver nu lyfta in arbetsmarknadens behov i våra ungdomars framtidsvision. Vi arbetar vidare för att önskemål och behov nu ska gå i takt och samstämt. Det gör vi tillsammans med flera aktörer i Skåne och västra Blekinge, säger Caroline Åkesson, avdelningschef på Skånes Kommuner.


Sidansvarig

Caroline Åkesson

Biträdande förbundsdirektör, Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad