2023-02-06

Fler hembesök ger tryggare föräldrar

I programmet Växa tryggt får en del nyblivna föräldrar extra hembesök av medarbetare i barnhälsovård, barnmorskemottagning och socialtjänst. Med Växa tryggt förbättras förutsättningarna för barnets hälsa och tillgängligheten till vården ökar.

I Växa tryggt erbjuds förstföderskor, de som får sitt första barn i Sverige och deras partners sex hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska, barnmorska och föräldrastödjare.  Arbetet utgår från barnkonventionen och syftar till att förbättra förutsättningar för barns hälsa och bidrar till en jämlik start i livet genom att tidigt erbjuda stödjande insatser. Efter fyra år som projekt har Växa tryggt nu övergått till att bli ett permanent uppdrag.

Att barnhälsovården kommer hem till familjen gör mötet mer avslappnat.

– Vi är där på familjens villkor och föräldrarna upplevs som mer avslappnade, vilket skapar förutsättningar för en djupare kontakt och samtal, säger Emma Birgersson, barnhälsovårdssjuksköterska vid Familjecentralen i Bjuv.

– Det är bra att få träffa familjen snabbt efter förlossningen så att de kan få ställa frågor och prata igenom sin förlossning, säger Cecilia Börjesdotter Randau, barnmorska vid Familjecentralen i Bjuv.

Ett utökat hembesöksprogram har gett mycket goda resultat när det har prövats på andra håll i landet. Även i Skåne ses flera positiva effekter, där samverkan vid hembesöken har ökat tilliten till de olika professioner som familjerna möter.

– En stor vinst är möjligheten att få komma in ett tidigt skede, berättar Olivera Markovska, föräldrastödjare vid Familjecentralen i Bjuv.
– Det finns en god kontinuitet i programmet, vilket ger flera möjligheter att i ett tidigt skede skapa relationer, ge stöd och bidra med kunskap kring barns behov. Då det finns en stor tillit till BVC, ger det mig som representerar socialtjänsten en lättare ingång till familjerna. I hembesöken har jag genom BVC också fått en ökad kunskap kring barns utveckling, tillägger Olivera.

”Nya glasögon”

Just samarbetet mellan olika yrkesgrupper tycker både föräldrastödjare och BHV-sköterskor är en nyckel till framgång.

– Genom utökad samverkan har vi fått ”nya glasögon” och tillsammans har vi kunnat se både familjer och barn med mycket bättre skärpa och ett större barnperspektiv, säger Emma Birgersson.

De olika yrkeskategorier som deltar i hembesöken lär också av varandra.
– På teambesöken har jag fått lära mig massor av både föräldrastödjare, tandsköterska och barnmorska. Jag har sedan använt föräldrastödjarens ord och stöd i föräldraskapet, eller tandsköterskans råd om tandborstning i mina andra BVC-besök. Så även om de inte fysiskt varit med på alla BVC-besök så har de ändå varit med i min ”verktygslåda”, säger Emma Birgersson.

Jämlik start i livet

Varje barns deltagande i programmet sträcker sig över 15 månader.
Växa tryggt syftar till att bidra till en mer rättvis och jämlik vård, bästa möjliga hälsa för alla barn och har sin utgångspunkt i barnkonventionen. Det innebär bland annat att vård ska ges utifrån varje familjs behov och att barn ska ges en jämlik start i livet.

 

Fakta Växa tryggt

  • Växa tryggt är utformat som ett tilläggsuppdrag, som barnavårdscentralerna kan söka tillsammans med barnmorskemottagning och socialtjänst. Det kommer att erbjudas barnavårdscentraler som har ett så kallat Care need index (CNI) över 1,3 eller som bedriver verksamhet i en kommun som av Länsstyrelsen Skåne anses vara särskilt utsatt kopplat till uppväxtvillkor. Målgruppen för det nya uppdraget är förstföderskor samt kvinnor som är födda i Öst- och Sydeuropa (utanför EU), Afrika, Asien eller Sydamerika och som får sitt första barn i Sverige samt deras partners.
  • Växa tryggt är ett resultat av SKR:s och statens överenskommelse om insatser för ökad tillgänglighet inom barnhälsovården. Arbetet utgår från barnkonventionen, och syftet med Växa tryggt är att förbättra förutsättningarna för barnets hälsa och bidra till en jämlik start i livet genom tidiga föräldrastödjande insatser. Initiativtagare till det avslutade projektet, som inleddes 2018, är Region Skåne och Skånes kommuner.
  • Ursprungsidén om ett projekt med utökade hembesök från de ordinarie två till sex kommer från Rinkeby i Stockholm, där de sedan 2013 har spritt sina goda resultat vidare genom den så kallade ”Rinkebymodellen”.
  • Växa tryggt projektet utvärderades av en tvärprofessionell forskargrupp från Malmö Universitet, där den sista data sammanställs och kommer presenteras längre fram. Forskningen visar redan positiva resultat. I intervjuer konstateras exempelvis att föräldrarna kände att de olika professionerna kompletterade varandra och att de kunde känna sig trygga i mötena och får hjälp med att skapa trygga uppväxtvillkor för sina barn.

Här kan du läsa mer om Växa tryggt


Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson

Regional samordnare Barn och unga