2023-11-03

Skolverket släpper planeringsunderlag för Skåne och Blekinge

Till följd av Riksdagens beslut om ändringar i skollagen har Skolverket nu släppt planeringsunderlag för Skåne och Blekinge. Ändringarna innebär bland annat att arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieutbildning och Komvux. Ändringarna ska öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå, underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden samt förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Skånes Kommuner och de 37 kommunerna inom gymnasiesamverkan Skåne och västra Blekinge arbetar nu vidare, med utgångspunkt i detta material, för att se likheter och skillnader delregionalt och på regional nivå för att skapa förutsättningar att möta arbetsmarknadens och elevens önskemål inom utbud och dimensionering.

”Skånes Kommuners uppdrag är att bidra med ytor och sammanhang där erfarenheter och goda exempel skapar en snabbhet och träffsäkerhet så att huvudmän i vår region kan fatta välgrundade beslut.” säger Caroline Åkesson, chef för Utbildning och arbetsmarknad på Skånes Kommuner.

Den 12 december har Skånes Kommuner bjudit in länens politiska beslutsfattare inom gymnasiefrågor till ett regionalt samråd. På samrådet kommer ett förslag på gemensamt utbud och dimensionering inom samverkansområdet att presenteras. Även Skolverkets bedömning av länets behov av förändring av utbildningsutbud kommer att visas.

Som stöd för planering och dimensionering av gymnasial utbildning har Skolverket tagit fram regionala planeringsunderlag. Planeringsunderlagen ska stödja huvudmännen i att planera utbildningsutbudet så att det möter både ungdomars efterfrågan, vuxnas efterfrågan och behov samt arbetsmarknadens behov.

Planeringsunderlaget för Skåne län och innehåller beskrivningar av:

  • Skolverkets bedömning om behov av förändringar i länets utbildningsutbud
  • arbetsmarknadens behov av gymnasialt utbildade i länet och nationellt
  • ungdomars efterfrågan på gymnasial utbildning och vuxnas efterfrågan på och behov av yrkesutbildning inom komvux
  • de utbildningar som erbjuds i länet och elevernas pendlingsmönster

För gymnasieskolan ska planeringsunderlagen användas för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. För yrkesutbildning inom komvux ska underlagen användas för utbildning som påbörjas efter den 31 december 2024.

Här kan du ladda ner planeringsunderlagen:

Planeringsunderlag Skåne
Planeringsunderlag Blekinge


Sidansvarig

Caroline Åkesson

Biträdande förbundsdirektör, Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad