2022-06-07

Så kan de skånska kommunerna öka informationsutbytet inom vården

För att öka tillgängligheten av information i hälso- och sjukvården behöver utbytet av information mellan vårdgivare öka. Det finns redan goda möjligheter till det idag genom att i högre grad nyttja befintliga nationella tjänster. Skånes Kommuner och Inera har arbetat tillsammans för att kartlägga vilka möjligheter och hinder som finns genom arbetet “Optimerat nuläge Skåne”.

Idag finns det 263 särskilda boenden som är fördelade på 33 kommuner, 11 olika privata vårdgivare och ett 20-tal som säljer enstaka platser både inom och utanför den egna kommunen. Informationen i de journalsystem som används är inte strukturerade på samma sätt och olika begrepp används för samma information. Det gör att varje installation av systemen riskerar att bli en unik lösning trots att antalet journalsystem är begränsat. Skånes Kommuner och Inera har därför arbetat tillsammans för att undersöka olika lösningar.

– Vi har tillsammans med kommunerna tagit fram ett leveransdokument där vi beskriver möjligheter, svårigheter och hinder med att öka användningen av Ineras tjänster, säger Johan Norén som är tjänsteförvaltare på Skånes Kommuner.

Skånes Kommuner och Inera har utrett förhållandena inom de egna organisationerna och återkommande avstämningsmöten har hållits. Optimerat nuläge Skåne beskriver vad Ineras nationella tjänster kan ge för verksamhetsnyttor i kommunerna redan idag. Fokus har varit de tjänster där hälso- och sjukvårdens personal utbyter vårdinformation där bland annat Nationell patientöversikt (NPÖ) har en central roll.

– Vi ser idag en ökad rörlighet hos invånarna vilket ställer krav på att rätt information finns tillgänglig där den behövs i rätt tid, säger Johan.

Tillsammans med verksamhetsföreträdare för kommunal hälso- och sjukvård, har Skånes Kommuner anordnat tre workshops för personer i behov av hemsjukvård samt för elevhälsan. Därefter togs ett antal scenarion fram. De visade nyttor för såväl invånare som för kommun och region av ökat informationsutbyte, till exempel ökad patientsäkerhet, bättre tillgång till journalinformation och en mer sömlös hälso- och sjukvård.

– Kommunernas anslutning till Ineras tjänster är låg, trots stor potentiell nytta. Tjänsterna löser inte alla utmaningar som finns för att kunna utbyta information, men det är ett steg i rätt riktning och i takt med att fler ansluter ökar också nyttan för hälso- och sjukvården, säger Johan.

Läs mer om arbetet här.


Sidansvarig

Johan Norén

Tjänsteförvaltare