2020-12-01

Så minskar glappet mellan utbildning och arbetsliv

En bra yrkesintroduktion för de som inte har någon erfarenhet av socialsekreteraryrket efterfrågas ute i kommunerna. Därför erbjuds regionala introduktionsutbildningar som syftar till att minska glappet mellan socionomutbildningen och arbetet i den sociala barn- och ungdomsvården.

Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2014 att tillsätta en nationell samordnare, Cecilia Grefve, för den sociala barn- och ungdomsvården. Uppdraget var att i dialog med företrädare för ett antal kommuner stärka och stödja socialtjänsten i deras arbete, så att barn och unga får det stöd och den hjälp som de behöver.

Resultatet blev rapporten ”Barnets och ungdomens reform – Förslag på en hållbar framtid”. I rapporten kan man läsa om det glapp som finns mellan socionomutbildningens innehåll och de krav som ställs på nyexaminerade ute i arbetslivet. Rapporten poängterar betydelsen av en god introduktion som en väg till att behålla de socionomer man rekryterat.

Som ett led i att stötta de skånska kommunerna erbjuder Skånes Kommuner sedan fyra år tillbaka en regional introduktionsutbildning som syftar till att minska glappet mellan utbildning och arbetsliv.

– På introduktionsutbildningen får deltagarna en större förståelse för arbetet, fler redskap och en tydlighet i sitt uppdrag, säger Saera Khan, BBIC-samordnare och kursansvarig för den regionala introduktionsutbildningen på Skånes Kommuner.

Den regionala introduktionsutbildningen består av ett utbildningspaket om nio tillfällen under nio månader. Deltagarna ser en stor fördel med att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter.

– Jag tar med mig klokskap och konkreta praktiska idéer om arbetet, något som var en bristvara under socionomutbildningen och som är svårt att få till i vardagen på grund av tidsbrist med mera, säger en tidigare deltagare på utbildningen.

SKR tittar just nu på möjligheten att ha ett gemensamt nationellt kompetens-utvecklingsprogram. Det finns en stor efterfrågan från kommunerna om att få stöd i att arbeta för en kunskapsbaserad introduktion samt med systematisk kompetensutveckling inom socialtjänsten.