2020-12-09

Stora vinster med samverkan och kvalitetssäkring av upphandlingar

Det finns stora vinster i att samordna upphandlingar. En gemensam aktör som sköter upphandlingarna skapar bättre förutsättningar för en bredd i utbudet. Genom kravställande och samordnad uppföljning skapas även bättre förutsättningar för ökad priskonkurrens och högre kvalitet. I Skåne görs gemensamma upphandlingar inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt handledning för kommunernas personal.

Skånes Kommuner har, av de skånska kommunerna och ett flertal kommuner i Halland och Kronoberg, i uppdrag att genomföra upphandlingar inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt handledning för kommunernas personal. Uppdraget innefattar även förvaltning och kvalitetsuppföljning av ramavtal.

Det finns stora vinster i att samordna upphandlingar som görs inom området. En gemensam aktör som sköter upphandlingarna skapar bättre förutsättningar för en bredd i utbudet. Genom kravställande och samordnad uppföljning skapas även bättre förutsättningar för ökad priskonkurrens och högre kvalitet på de upphandlade verksamheterna.

Under 2019 har en ny utvärderingsmodell för upphandlingar tagits fram. Modellen sparar kommunerna mellan 350–580 miljoner per avtalsperiod, jämfört med tidigare utvärderingsmodell. Henrik Jönsson, upphandlingsansvarig på Skånes Kommuner, menar att utvärderingsmodellen främjar prisvärdhet istället för att jämföra vårdkostnaden per placerad person och dygn. Samtidigt ser den till att kvalitén bevaras.

– Varför det blir billigare och minst lika bra eller bättre, beror på ökad konkurrens, säger Henrik Jönsson.

På Skånes Kommuner arbetar kvalitetshandläggare med att följa upp de upphandlade verksamheterna. För de medverkande kommunerna spelar de samordnade upphandlingarna stor roll.

– Genom ramavtalen blir det tydligt för kommunerna vilka krav och vilken kvalitet som verksamheterna ska leva upp till. Skånes Kommuner följer upp så att verksamheterna lever upp till de krav som är ställda i ramavtalet, säger Maria Strömberg, kvalitetshandläggare på Skånes Kommuner.

Kvalitetshandläggarnas arbete ger resultat på olika sätt.

– Finns det brister i verksamheten ska dessa åtgärdas. Uppföljningarna har bland annat resulterat i att verksamheter har renoverat sina lokaler och ökat sin personaltäthet. Här kan den placerade direkt märka en skillnad. Kvalitetshandläggarnas roll är även att stödja kommunerna i tillämpningen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt att stödja verksamheterna och kommunerna i tolkningar av ramavtalen, säger Sandra Vighagen, kvalitetshandläggare på Skånes Kommuner.

Inköpsrådet har skrivit en artikel om utvärderingsmodellen.