2023-05-03

Stabilare läge för leveranser av medicintekniska hjälpmedel

Rollatorer, vårdsängar och liftar. Det är exempel på hjälpmedel som Skånes Kommuner upphandlar åt de 33 skånska kommunerna, vilka sedan förmedlas till brukare i behov av stöd för en välfungerande vardag. Vi har pratat med Håkan Jönsson, upphandlare inom medicintekniska hjälpmedel, kring uppdraget och hur de senaste årens världsläget med pandemi och krig har påverkat arbetet.

Skånes Kommuner genomför löpande upphandlingar åt de skånska kommunerna inom exempelvis vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och handledning. En del i detta uppdrag är att upphandla hjälpmedel så som rullstolar, duschstolar eller rollatorer. Hjälpmedel köps sedan in av kommunerna, vilka förskrivs till brukare i behov av stöd av rehabilitering eller för att klara det dagliga livet. Håkan Jönsson, upphandlare inom medicintekniska hjälpmedel, ser många fördelar med att upphandlingarna av hjälpmedel samordnas regionalt.

– Den gemensamma kraften i att 33 kommuner ställer krav mot en leverantör ger ett mycket bättre genomslag än om det ansvaret låg på varje enskild kommun, berättar Håkan och menar på att en gemensam upphandling inte bara sparar pengar utan även kan generera i bättre avtalsvillkor.

En annan viktig del i samordningen av hjälpmedelsupphandlingarna är att följa upp avtalen.

– Varje ramavtal löper i fyra år. Under tiden ett avtal löper håller vi i kontinuerliga uppföljningsmöten med leverantörerna, berättar Håkan och fortsätter:

– Vi följer även upp att de upphandlade avtalen fyller det behov som kommunerna har. Vår senaste undersökning visar att kommunerna köper in 90% av sitt behov av hjälpmedel från våra avtal. Det visar på att vi lyckas träffa rätt med våra upphandlingar.

Säkra leveranser
De senaste årens världsläge med pandemi och krig i vårt närområde har satt sina spår även inom hjälpmedelsområdet. En viktig del i arbete under dessa år har gått ut på att säkra leveranserna av hjälpmedel till kommunerna, för att de i sin tur ska kunna klara det hårda trycket på snabba hemgångar från sjukvården.

– Många leverantörer har haft sin produktion förlagd i Asien, vilket har lett till stora problem med produktion och leveranstider på grund av råvarubrist och långa leveranstider. Detta har lett till att flertalet leverantörer nu påbörjat arbetet med att plocka hem produktionen och bygga upp produktionsenheter i Europa igen, säger Håkan och menar att läget nu har stabiliserats något.

Att kommunernas hjälpmedelsverksamheter byggt upp egna lokala lager har även det underlättat. Där kan produkter som inte längre används rekonditioneras och förvaras innan de förskrivs vidare till en ny brukare.

– Förhoppningen med att produktionen nu flyttar närmare oss är att vi i framtiden både kommer kunna säkra leveranstiderna samtidigt som vi kan påverka produktionsutvecklingen av hjälpmedel på ett bättre sätt, Säger Håkan.