2019-10-05

Tre frågor om skola på vetenskaplig grund: Svalövs kommun berättar

FoU Skola sätter igång ett kommunikationsprojekt där kommuner berättar om sitt arbete med skola på vetenskaplig grund. Ambitionen med projektet är att lyfta de goda exemplen om svensk skola samt skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte. Den här gången är det Hans Dahlqvist, utbildningschef i Svalövs kommun som svarar på frågor.

Skollagen (2010:800) lyder att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hur tolkar ni begreppet ’vetenskaplig grund’ i er kommun? Vad betyder det för förvaltningen och skolor/förskolor?

I Svalövs kommun innebär den vetenskapliga grunden att vi eftersträvar medvetna och väl underbyggda satsningar på skolförbättring. De satsningar vi gör ska vara väl förberedda, utgå från identifierade behov och bygga på forskningsresultat. Våra satsningar ska inte vara ad hoc lösningar, som skjuts in lika snabbt som de sedan skjuts ut.

Ge exempel på konkreta aktiviteter på hur er kommun arbetar med skola på vetenskaplig grund.

Med stöd av den forskningsöversikt som läkaren Anders Hansen sammanställt, har vi startat satsningen Svalövspulsen. Det är en satsning på fysisk aktivitet, som ett sätt att höja måluppfyllelsen i de teoretiska ämnena. I boken Hjärnstark argumenterar Hansen övertygande kring att fysisk aktivitet är bra för hjärnan, den hjälper både minnes- och koncentrationsförmågan. Därmed borde fysisk aktivitet även vara bra för våra elever. Satsningen är treårig och omfattar eleverna i åk 1 samt åk. 7. Dessa elevgrupper har fysisk aktivitet tre morgnar i veckan (utöver ordinarie idrottslektioner) i 20 minuter varje tillfälle. Efter aktiviteten bjuder vi på en lättare frukost och därefter börjar den vanliga undervisningen. För att undersöka vilka effekter satsningen ger, har vi en anställt en forskare, som ska följa eleverna i åk. 1 och 7 under en treårsperiod. Satsningen tar alltså avstamp i befintlig forskning och vi tar själva ansvar för att generera ny kunskap kring sambandet mellan fysisk aktivitet och kunskapsresultat.

Vilka effekter har arbete med skola på vetenskaplig grund gett? Hur främjar detta arbete skolans och förskolans utveckling i er kommun?

Ovan nämna satsning har pågått i ett år och det är för tidigt att dra några säkra slutsatser. Satsningen ska resultera i en forskningsrapport, som åskådliggör resultaten. Forskaren som anlitats för att följa processen är disputerad.

 

Bilder är från Pixabay.com under Creative commons licens.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare