2024-03-21

Tre frågor om utbildning på vetenskaplig grund: Båstads kommun svarar

Båstads kommun svarar på tre frågor om utbildning på vetenskaplig grund: Att skapa förutsättningar för ökad likvärdighet och kvalitet genom arbetet med språk-och kunskapsutveckling på vetenskaplig grund.

Inom FoU Skola pågår ett kommunikationsprojekt där Skånes 33 kommuner har möjlighet att återkomma med berättelser och beskrivningar av hur de arbetar med utbildning på vetenskaplig grund. I den här texten beskriver Båstads kommun sitt arbete. 

Hur ser Båstads kommun på begreppet vetenskaplig grund. Vad betyder det för förvaltning och skolor?  

I Båstad pågår olika utvecklingsprocesser inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med syftet att bidra till en ökad kvalitet och likvärdighet i alla kommunala förskolor och grundskolor. En grundläggande förutsättning som Barn och utbildning i Båstads kommun strävar efter är att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skolverket, 2020).  

Hur arbetar Båstads kommun med utbildning på vetenskaplig grund? Ett exempel: Språkutvecklingsarbete tar sin utgångspunkt i vetenskapen 

År 2022 anställdes en förvaltningsövergripande lektor med uppdrag att stödja rektorer och lärare i arbetet med språk- och kunskapsutveckling samt skolbiblioteksutveckling.  

Utgångspunkten för uppdraget var genomförande av en studie om Barns språkliga och kommunikativa utveckling – en kartläggning och analys av det språkutvecklande arbetet i förskolan i Båstads kommun. Syftet var att kunna ge rektorerna och förskollärarna ett vetenskapligt underlag och identifiera vilka utvecklingsområden behöver prioriteras för att ge en likvärdig språkundervisning till alla barn. I analysen av kartläggningen framträdde att förskolans språkutvecklingsarbete bör planera långsiktiga insatser som pågår under en längre tidsperiod och kan ge bättre förutsättningar för en förändrad och förbättrad utbildning och undervisning i förskolan (Eidevald, 2020).  

Den gemensamma grunden och pedagogiska samsynen på vikten av pedagogernas medvetenhet för barnens språkutveckling och lärande konkretiseras i förskolans kommunala språkplan. Förväntade effekter med planen har varit att ge pedagogerna olika metoder och strategier som utgår från aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Den språkplan som låg till grund för det språkutvecklande arbetet följes upp regelbundet av rektorerna och lektorn.  Denna kontinuerliga process för uppföljning och utvärdering har skapat en förståelse för hur barnens språkutveckling och lärande främjas, samtidigt som det är ett instrument för att säkerställa likvärdighet i alla kommunala förskolor. 

Samtliga förskolor deltar i Läslyftet: Flera språk i barngruppen. Det kollegiala lärandet har hjälpt förskollärare att kritiskt granska sitt eget förhållningssätt gentemot interkulturalitet och flerspråkighet. Det har också bidragit till att öka förståelsen för olika kulturer och språk, vilket är en viktig grund för en mer tillgänglig och likvärdig förskola.  Kunskaperna om multimodala arbetssätt har även gett pedagogerna möjlighet att använda sig av didaktiskt verktyg i sitt arbete för att stötta individuella barn samt hela barngruppen. Denna kompetensutveckling har resulterat i barnens utveckling och lärande, men även har lett till konkreta förbättringar i undervisningen. 

Böcker i i bibliotek

Vilka behov finns i arbetet vidare? Behov av struktur och uppföljning?

Arbetet med språkutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet omfattar också Båstads fyra kommunala grundskolor. Genom intervjuer med förstelärarna, analysen av det systematiska kvalitetsarbetet och en översyn av skolbiblioteksverksamheten har vi fått en bild av grundskolans utvecklingsbehov, som innefattar bland annat: 

  • läsfrämjande arbete  
  • skolbibliotek som en del av den pedagogiska verksamheten  
  • språk i alla ämnen  
  • garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet. 

För att genomföra det språkutvecklande arbetet behövs en tydlig struktur och strategier både på skolnivå och på huvudmannanivå som förankrar arbetet på alla nivåer (Skolverket, 2024). Med detta syfte inrättades ett kommunalt nätverk för samverkan mellan förstelärare, specialpedagoger och rektorer från alla grundskolor. Nätverkets ändamål är att fördjupa kunskaper och sprida goda erfarenhet inom och mellan enheter då det kollegiala lärandet har varit det främsta utvecklingsverktyget för att stärka lärarens kompetens.  

Under vårterminen har nätverket fokuserat på läsfrämjande arbete, läsmiljön och lässtrategier. I samband med detta arbetar vi med att skapa en gemensam riktning för utveckling och integrering av skolbibliotek i den pedagogiska verksamheten. 

Garantin för tidiga stödinsatser kommer att fortsätta i nätverket och på rektorsgruppsmöten. Fokus i arbetet har varit att sätta effektivare struktur för genomförandet och analysen av kartläggningen, så eleverna på ett likvärdigt sätt får tillgång till adekvata stödåtgärder.  

”Att leda skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar på vikten av att det kollegiala lärandet bidrar till gemensamma handlingsmönster som kan ge en hållbar förändring av hela verksamheten” (Skolverket, 2020). 

Den systematiska uppföljningen och utvärderingen av de identifierade utvecklingsområden i Båstads kommun är en av de förutsättningarna för kontinuerligt öka kvaliteten i förskolan och grundskolan och säkerställa att alla barn och elever får en likvärdig undervisning som vilar på vetenskaplig grund.   

Fyra barn som hoppar

Referens 

Eidevald, C. (2017). Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: Hallå, hur gör man? (2 uppl..). Stockholm: Liber.
Skolverket, Att använda sig av forskning 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/utbildning-pa-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/att-kunna-anvanda-sig-av-forskning
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/utbildning-pa-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/det-har-ar-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet
Vetenskapsrådet. En likvärdig förskola för alla barn: Innebörder och indikatorer. 
https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2015-10-12-en-likvardig-forskola-for-alla-barn.html 

 Mer från FoU Bloggen hitter du här!

FoU Skolas blogg

 


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare