2022-10-27

Två frågor om förskola på vetenskaplig grund: Östra Göinge berättar

FoU Skola bjuder varje år in kommuner att skriva om sitt utvecklingsarbete. Hur arbetar ni med utbildning på vetenskaplig grund och genom beprövad erfarenhet? Utifrån frågor beskriver kommunen sitt arbete. Den här gången berättar Östra Göinge om hur de arbetat med förskola på vetenskaplig grund.

Skollagen (2010:800) lyder att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hur tolkar ni begreppet ’vetenskaplig grund’ i er kommun? Vad betyder det för förvaltningen och skolor/förskolor?

Förvaltningens arbete innebär att skapa likvärdiga förutsättningar för skolenheternas kvalitetsarbete och att vara ytterst ansvarig för undervisningens kvalité. För att det ska finnas en likvärdighet och för att kvalitén ska kunna vara jämförbar mellan olika skolenheter är det viktigt att det finns ett gemensamt ramverk som arbetet vilar på. I förvaltningen leds arbetet av avdelningschef som tillsammans med rektorer beslutar om gemensamt prioriterade område för förskolornas verksamhet. De gemensamt prioriterade områdena tas fram utifrån enheternas samlade analysbild i den årliga kvalitetsrapporten. Genom detta säkerställs att det finns en röd tråd från enheterna kvalitetsarbete, enheternas analysarbete samt de av huvudmannen beslutade insatser som sedan går ned till enheterna igen.

I analysarbetet på enhetsnivå läggs stor vikt vid den beprövade erfarenhetens perspektiv när det kommer till att bedöma insatsers effektivitet och att beskriva orsakssamband. Samtidigt är rektorer noggranna med att kontrollera att utbildningen som bedrivs i verksamheten inte ska stå i strid med den vetenskapen som är aktuell för förskolans verksamhet. Det betyder rektor skapar förutsättningar för att uppdatera sig och omvärldsbevaka inom förskolans områden och att denna omvärldsbevakning vävs in i undervisningens genomförande.

Ett bärande perspektiv och metod i förskolornas undervisning är pedagogernas metasamtal med barnen där förskolebarnen får samtala om hur dem tänkt, resonerat och vad dom lärt sig för något nytt i förhållande till sina tidigare kunskaper. Metadiskussionerna som en pedagogisk grund framgår tydligt i forskning och kunskapsöversikter, exempelvis i Sonja Sheridan & Pia Williams forskningsöversikt ”Undervisning i förskolan”. Detta visar tydligt hur det finns ett vetenskapligt förhållningssätt från förvaltningsnivå ner till enhetsnivå och hur arbetet baseras på beprövad erfarenhet i kombination med aktuell forskning och omvärldsperspektiv.

Beslutade insatser från huvudmannaperspektiv grundas på ett vetenskapligt perspektiv i aktuell skolforskning utifrån de tendenser som uppkommer i kvalitetsarbetet. Fokusering i huvudmannens kvalitetsarbete just nu är språkutvecklande arbetssätt då vi ser många barn med bristande språkutveckling i skolåldern. Beslutade insatser från huvudmannens sida blir då kompetensutveckling i linje med utvecklingsområdena. Under 2022 har därför huvudman beslutat om kompetensutveckling direkt kopplat till Malmö Universitet. Genom detta knyts profession och akademi närmare varandra och skapar ett positivt utbyte.

Ge exempel på konkreta aktiviteter på hur er kommun arbetar med skola på vetenskaplig grund

Alla förskollärare går utbildning på Malmö Universitet i Språkutveckling och interkulturalitet. Behållningen av utbildningen kopplas direkt till förskolornas pedagogiska planering och till enheternas kvalitetsarbete och fungerar som grund i det kollegiala lärandet på enhetsnivå. Genom kursen får deltagarna verktyg för att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjligheter att kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska.

En bärande del i kursen är det interkulturella förhållningssättet som innebär att förskolan ser alla språk som viktiga. Kompetensutvecklingens effekter genomsyrar de kommunala förskolornas verksamhet och effekten förstärks genom kollegiala utbyten och workshops. I satsningen har utvecklingspedagoger en viktig roll i uppföljningen och förankringsarbetet.

De kollegiala utbytena och workshoparna leds av kommunens didaktiker. På enhetsnivå bildar det kollegiala lärandet en given grund där förskolorna arbetar i kollegiala struktur utifrån från olika samtalsmetoder (exempelvis lärande samtal eller triader). Samtalen leds av en samtalsledare och i reflektionsgrupperna ingår all personal. Utvecklingspedagogerna har även uppdrag att handleda sina kollegor och samarbeta med rektor utifrån det systematiska kvalitetsarbetet och de resultat som kartläggningar visar.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare