2022-07-08

Växa tryggt fortsätter

Det utökade hembesöksprogrammet Växa tryggt kommer att fortsätta som ett tilläggsuppdrag för barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler. Projektet har pågått sedan 2018 och har hittills visat goda resultat.

Beslut om införande av Växa tryggt som tilläggsuppdrag

Den 23 juni togs ett inriktningsbeslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) om införande av Växa tryggt i form av ett tilläggsuppdrag från och med 2023. Tilläggsuppdraget involverar barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning (BMM) och förebyggande socialtjänst och kommer att erbjudas BVC:er som har ett Care need index (CNI) över 1,3 eller som bedriver verksamhet i en kommun som av Länsstyrelsen Skåne anses vara särskilt utsatt kopplat till uppväxtvillkor. Läs Länsstyrelsen Skånes kartläggning här. För att tillvarata erfarenheter och lärdomar från projektet Växa tryggt kommer också insatser i form av hembesök och annan samverkan med till exempel föräldrastödjare och förskollärare att ske inom barnhälsovården utan krav på tilläggsuppdrag. Detaljerade villkor för tilläggsuppdraget och övriga insatser kommer att anges i förfrågningsunderlagen för BVC och BMM för 2023 som beslutas av HSN i december 2022.

– För barnets bästa är det så viktigt att de utökade hembesöken och samverkan mellan professionerna ska fortsätta, säger Anna-Maria Troedsson från Skånes Kommuner som är projektledare för Växa tryggt.

Om Växa tryggt

Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram för förstföderskor i Skåne. I stället för det ordinarie barnhälsovårdprogrammet med två hembesök, kommer Växa tryggt att erbjuda sex hembesök av både BHV-sköterskor, barnmorskor och föräldrastödjare. Idén om att utöka hembesöken från två till sex kommer från Rinkeby i Stockholm där de sedan 2013 har spritt sina goda resultat vidare genom den så kallade ”Rinkebymodellen”. Projektet Växa tryggt har varit en del av regeringens och SKR:s satsning på ökad tillgänglighet inom barnhälsovården och beslutades av HSN i Skåne 2018. Skånes Kommuner och Region Skåne står bakom satsningen. Arbetet utgår från barnkonventionen och syftar till att förbättra förutsättningar för barns hälsa och bidra till en jämlik start i livet genom stödjande insatser.

– Vi kommer nu att kunna sprida och utveckla lärdomarna från projektet i arbetet att stärka den jämlika hälsan, säger Anna-Maria.

Forskning vid Malmö universitet

Växa tryggt utvärderas och följs av en tvärprofessionell forskargrupp från Malmö Universitet. Forskningen har pågått sedan 2019 och det går redan att se en hel del resultat. Intervjuer har gjorts med deltagande föräldrar där det konstaterades att föräldrarna kände att de olika professionerna kompletterade varandra och att de kunde känna sig trygga i mötena. På så sätt kunde föräldrarna även få hjälp med att skapa trygga hem för sina förstfödda barn. Forskargruppen har skickat ut två enkäter bland föräldrar vars barn har deltagit i Växa tryggt och bland barn som fått ordinarie program inom BHV. Den ena enkäten görs vid 15-månaders ålder och pågår fortfarande. Den andra gjordes vid 2-års ålder och är nu avslutad. I den var det 178 föräldrar som deltagit i Växa tryggt som svarat och 20 föräldrar vars barn som haft det ordinarie programmet. På frågan om hur hjälpen från BHV har upplevts svarade 95 procent bra eller mycket bra. På frågan om hur hembesöken har upplevts svarade 96 procent bra eller mycket bra. Här kan du läsa mer om forskningen.

Konferens i oktober

Växa tryggt som projekt kommer att avslutas vid årsskiftet och med anledning av det anordnas en konferens den 25 oktober på Medborgarhuset i Eslöv. Konferensen kommer att inledas av Gabriel Wikström som är regeringens nationella samordnare för Agenda 2030. Därefter varvas föreläsningar om goda och trygga uppväxtvillkor från Länsstyrelsen med resultat från Malmö universitets forskning och medverkan från team och föräldrar som deltagit i projektet. Läs mer om konferensen och anmäl dig här.