2021-12-09

Växa tryggts arbete med våld i nära relationer

Varje termin anordnar Växa tryggts projektgrupp kunskapshöjande inspirationsdagar. Höstens tema var ”Våld i nära relationer” där föreläsaren Linda Leveau höll i två halvdagar med workshops och föreläsningar om ämnet. 

Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram för förstföderskor i Skåne som ska förbättra förutsättningarna för barns hälsa. 26 team bestående av barnmorskor, BHV-sjuksköterskor, föräldrastödjare och tandsköterskor/tandhygienister erbjuder stödjande insatser för att bidra till en mer jämlik start i livet. På hembesöken förs dialoger om olika ämnen med familjerna. Våld i nära relationer är ett av dessa, men det området kan ibland vara svårt att komma in på.

– Vi började fundera på hur vi kan introducera ämnet och närma sig frågorna i familjerna som teamen besöker.  Ju mer kunskap vi har, desto lättare är det att beröra ämnet. Förmodligen ger det mer mod att lyfta frågan när de är två personer. Det handlar om att skapa tillit och att få utsatta personer att våga ta emot hjälp, säger Louise Assarsson från Region Skåne som är med i Växa tryggts projektgrupp.

I projektgruppen ingår Anna-Maria Troedsson från Skånes Kommuner, Louise Assarsson från Region Skåne och Marika Jannerfjord från Helsingborgs stad. Växa tryggts arbetet mot våld i nära relationer utgår från Region Skånes regionala vårdprogram som är utformat som en guide med fem steg för hur den som möter familjer ska göra för att motverka våld i nära relationer.

– Våld i nära relationer är alltid ett viktigt ämne, men vårt arbete tog inte fart förrän i våras när fem kvinnor dödades på kort tid på grund av våld i nära relation, säger Anna-Maria Troedsson som är projektledare för Växa tryggt.

Föreläsaren Linda Leveau har lång erfarenhet av att inspirera och rusta verksamheter att bli mer normmedvetna och professionella i sitt bemötande. Den första inspirationsdagen handlade om normer och diskriminering, medan den andra dagen fokuserade på kunskapsområdet kring våld, våld i nära relationer samt mekanismerna bakom våldet. De medverkande fick även delta i en workshop.

– Efter föreläsningarna utvärderade deltagarna vad de lärt sig och det kändes så hoppfullt att höra att många alltid kommer att ställa frågan till familjerna de besöker, säger Linda.

Hon berättar att det ofta finns ett högt förtroende för Växa tryggts team och med förtroendet kommer ett ansvar.

– Teamen i Växa tryggt har en otrolig möjlighet att gjuta mod i varandra och våga fråga familjerna. Kunskapen kring våld i nära relationer finns och är väl utforskat, men det finns ett glapp. Den verkliga kunskapsresan görs när vi får in diskussionen om våld i nära relationer i den dagliga verksamhetsutvecklingen. Växa tryggt har lagt in diskussionen i sin ordinarie kunskapsutveckling och fått in det på ett bra sätt, säger Linda.

Läs mer om Växa tryggt här.