Utskott Barn och unga

Utskottets syfte är att skapa en gemensam arena för dialog så att samverkan ska kunna ske utifrån barnets behov och inte ha fokus på varje organisations gränser och regelverk.

Gruppens uppdrag är att:

  • Att skapa struktur för implementering av ramöverenskommelsen avseende barn och unga-frågor i delregional samverkan.
  • Att bevaka barn och unga området.
  • Att vara regional referensgrupp barn och unga.
  • Att se till att det finns representanter från varje delregional samverkan i detta utskott.
  • Att skapa en lättillgänglig lista över gemensamma projekt mellan kommun och region som pågår samt som önskas starta.
  • Att kunna fördjupa dialogen vid eventuella frågor som påverkar barn och ungas hälsa samt som behöver se inom Ramen för samverkan.
  • Att delta i de utvecklingsarbete som pågår kring barn- och ungas psykiska hälsa avseende utveckling av ”En väg in”.

Gruppens sammansättning och förväntningar på deltagarna i utskottet:

En deltagare från varje delregional samverkan med olika kunskapsområden och som representerar sin delregionala grupp, sin kommun och Skånes kommuner.

En deltagare från Barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården, Barnklinikerna, ungdomsmottagning och Barn- och ungdomshabiliteringen som besitter olika kunskapsområde och som representerar sin organisation samt Region Skåne och en deltagare från NSPH.


Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson

Regional samordnare Barn och unga