Områdesnätverk Regionalt stöd för uppföljning och analys

Nätverket leds av och rapporterar till det strategiska nätverket för hälsa, social välfärd och omsorg. Områdesnätverket ska säkerställa informationsflödet, samordning och inriktning mellan RSS strukturen, kunskapsstyrningen, Vårdsamverkan Skåne och till det strategiska nätverket.

Områdesnätverket bereder frågor och eller tar fram underlag till Vårdsamverkan Skåne och andra uppdrag som ges av det strategiska nätverket. Vid beredning av frågor och framtagande av underlag ska särskilt fokus läggas på:

  • Skånegemensamt arbete
  • Hälsa och individens egen kraft
  • Digitalisering som stödjer nya arbetssätt
  • Kompetensförsörjning

Områdesnätverket består av tjänstepersoner från varje delregion, med kunskaps-/specialistperspektiv och med chefs-/verksamhetsperspektiv. Tjänstepersonerna ska bidra med verksamhetsperspektiv vid beredning av frågor samt säkerställa informationsflödet mellan kommunerna inom respektive delregion.

Kartläggning av Socialtjänstens insatser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gjorde under 2021 en kartläggning av socialtjänstens insatser genom enkäter som skickades ut till alla kommuner i Sverige. Enkäterna syftade till att inventera vilka av de kartlagda insatserna som kommunerna erbjudits till invånarna åren 2016-2020. Kommunerna fick även besvara vilka insatser som givits fysiskt/digitalt, i kommunal/enskild regi samt vilka som getts med/utan biståndsbeslut. Slutligen fick kommunerna besvara om de vid en framtida lagändring skulle vilja ge insatser utan biståndsbeslut.

I kartläggningen redovisas insatser som kommunerna erbjudit under 2016-2020 inom sex verksamhetsområden; äldre, barn och unga, funktionshinder (ej LSS), missbruk och beroende, socialpsykiatri (ej LSS) och våld i nära relationer. Resultat från kartläggningen kan användas på flera sätt, både nationellt, regionalt samt lokalt.

Här nedan kan ni ta del av den nationella sammanställda analysrapporten. Analysrapport för Skåne utifrån verksamhetsområdena och resultatredovisningen (Excel) där ni kan se redovisningen utifrån kommunerna i Skåne finns under fliken ”Alla relaterade dokument”.


Relaterat material

Alla relaterade dokument Gå till sida

Minnesanteckningar Områdesnätverk regionalt stöd för uppföljning och analys 240506 2024-05-22

Ladda ner

Minnesanteckningar 20240304 Hälsa, social välfärd och omsorg, 2024-03-21

Ladda ner

Minnesanteckning Områdesnätverk Uppföljning och analys 230829 Hälsa, social välfärd och omsorg, 2024-04-02

Ladda ner

01 Kartläggning av socialtjänstens insatser Hälsa, social välfärd och omsorg, 2023-04-26

Ladda ner