FoU Skolas regionala rektorsnätverk

FoU Skolas tre rektorsnätverk riktar sig till skolledare som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverken erbjuds för rektorer inom grundskola, gymnasieskola och komvux, anpassad grund- och gymnasieskola samt ett för rektorer inom förskola.

FoU Skolas rektorsnätverk har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer från kommuner i Skånes alla hörn och från alla skolformer. Utbytet sker dels genom strukturerat kollegialt nätverksarbete, dels genom inspel och problematiseringar utifrån forskning kring ledarskap och omvärldsbevakning utifrån de utmaningar som skolorna i nätverkets kommuner står inför.

NÄTVERKENS STRUKTUR

FoU Skola erbjuder tre olika rektorsnätverk. Ett för grundskola, gymnasieskola och Komvux, ett för anpassad grund- och gymnasieskola och ett för förskola. Nätverken ska erbjuda forskningsanknytning, strukturerat erfarenhetsutbyte, individuell reflektion samt gemensam dialog. Detta sker dels genom inläsning av utvalda texter om ett i förväg bestämt tema som deltagarna är med och bestämmer, genom omvärldsbevakning och inspel från forskning samt genom gruppdiskussioner.

För att en fördjupning och en individuell reflektion ska vara möjlig bör individuellt arbete göras av deltagarna mellan tillfällena. Detta kan ske i form av reflektioner utifrån den film, podcast eller de texter som utgör underlaget för träffen.

NÄTVERKSTRÄFFAR LÄSÅRET 2024/25

Nätverken träffas vid fyra tillfällen under läsåret 2024/2025. Träffarna är halvdagar som leds av FoU Skolas vetenskapliga ledare och i vissa fall även av inbjuden forskare utifrån träffens tema. Du anmäler dig bara en gång för att delta under läsårets alla nätverksträffar.

Anmälan till FoU Skolas regionala rektorsnätverk 2024/2025 hittar du här.

Höstterminen 2024

Vårterminen 2025

 • 29 januari: Tema bestäms tillsammans med nätverket under höstterminen 2024
 • 8 april: Tema bestäms tillsammans med nätverket under höstterminen 2024

Anmälan till FoU Skolas regionala rektorsnätverk för anpassad grundskola och gymnasieskola 2024/2025 hittar du här.

Höstterminen 2024

 • 1 oktober: Rektor i anpassad skola. Fil dr Ingela Portfelt, Karlstads universitet, föreläser och problematiserar utifrån sina forskningsperspektiv.
 • 29 november: Att leda och utveckla anpassad skola: Internationella forskningsperspektiv på undervisning och utveckling. Prof. Daniel Östlund, högskolan Kristianstad, föreläsare och problematiserar utifrån sina forskningsperspektiv.

Vårterminen 2025

 • 26 februari: Tema och föreläsare meddelas under hösten 2024
 • 8 maj: Tema och föreläsare meddelas under hösten 2024

Anmälan till FoU Skolas regionala rektorsnätverk för förskola 2024/2025 hittar du här.

Höstterminen 2024

 • 19 september: Att leda och organisera för undervisningsutveckling i förskola:
  Fil.dr Jaana Nehez, högskolan Halmstad, föreläser och problematiserar utifrån
  sina forskningsperspektiv
 • 19 november: Leda och organisera för delaktighet i förskolan. Fil dr: Linnea Bodén, Stockholms universitet, föreläsare och problematiserar utifrån sina forskningsperspektiv om organisering och utveckling av verksamheten med barnet i centrum: delaktighet och mänskliga rättigheter.

Vårterminen 2025

 • 6 februari: Tema bestäms tillsammans med nätverket under höstterminen 2024
 • 23 april: Tema bestäms tillsammans med nätverket under höstterminen 2024

FOU SKOLAS SEMINARIUM

FoU Skola arrangerar även mötesplatser med forskare intressanta för rektorsnätverket, kallade seminarier för Ledarskap på vetenskaplig grund. Dessa är valbara att delta på och öppna för alla ledare inom skolan i mån av intresse och tid. Seminarierna äger rum två gånger per termin och förläggs i anslutning till nätverksträffarna. Anmälan till dessa sker separat. Deltagandet på seminarierna är kostnadsfritt för rektorer som ingår i nätverket. Välkomna är även andra inom utbildning såsom skolchefer, utvecklingsledare, lektorer, elevhälsa eller annan central position utifrån det tema som avhandlas. Anmälan till läsåret 24/25 öppnar den 18 april.

Höstterminen 2024

 • 11 september: Leda och utveckla skola i kunskapsförändring?  Fil. dr Niclas
  Rönnström, Stockholms universitet, föreläser och problematiserar utifrån
  forskning inom utbildning: Hur bygger vi utbildning vidare och vilka möjligheter
  och utmaningar står vi inför?
 • 7 november: Resilient ledarskap? Hur bygger vi hälsosamma organisationer? Docent Ulrika Westrup och fil. dr Alina Lindén, Lunds universitet, föreläser och problematiserar utifrån sin forskningsstudie om ledarskap i skola och offentlig förvaltning.

Vårterminen 2025

 • 29 januari: Tema och föreläsare meddelas under hösten 2024.
 • 8 april: Tema och föreläsare meddelas under hösten 2024.

Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare