Utbildning, lärande och forskning (ULF)

Utbildning, lärande, forskning (ULF) är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021, och som nu förlängs till 2024 som en övergång till permanent verksamhet. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola gällande forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Här kan du läsa om de ULF-processer som pågår i Skåne.

Den nationella försöksverksamheten ULF genomförs vid 25 av landets lärosäten. Lärosätena tillhör fyra olika noder. Varje nod leds av respektive lärosäten: Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Karlstad universitet och Umeå universitet. Läs mer om den nationella verksamheten på deras hemsida.

Lärosäten i Skåne har anslutit sig till olika noder. Malmö universitet och Lunds universitet tillhör Uppsalas nod. Högskola Kristianstad tillhör Göteborgs nod. Halmstad högskola har också ULF-samarbeten med kommuner i Skåne och Halmstad högskola tillhör Karlstads nod. Arbetet inom ULF med att delvis förändra nodindelningen inför 2024 innebär att vi är på väg in i en samverkan i en sydlig nod. I den ingår utöver ovanstående lärosäten också Linnéuniversitet. Lärosätet ingår, fram tills att den nya nodindelningen är klar, Uppsalanoden.  Den gemensamma plattformen för ULF-samverkan i Skåne utgörs av det Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter. Samverkansrådet har beslutat att det finns ett behov för en regional samordning av ULF-relaterade aktiviteter i Skåne.

ULF Regional samordningsgrupp

En första avsiktsförklaring gällande ULF-försöksverksamhet med praktiknära forskning i Skåneregionen (se nedan) har arbetats fram och undertecknats av Malmö Universitet, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad,och alla kommuner som tillhör FoU Skola via Skånes Kommuner mellan åren 2018-2021. En regional samordningsgrupp har etablerats under dessa år i syfte att verkställa avsiktsförklaringen.

Den regionala samordningsgruppen består sedan 2022 av representanter från  Malmö universitet, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Halmstad, Helsingborgs stad, Ängelholms kommun, Kristianstads kommun, Lunds kommun, Malmö stad och Skånes Kommuner genom FoU Skola. En ny avsiktsförklaring för åren 2022-2024 är nu påskriven av samtliga huvudmän inom Skånes Kommuner samt ovanstående lärosäten. Du finner avsiktsförklaringen i länkarna nedan.

Gruppen har sedan hösten 2023 utökats dels för att motsvara den nya indelning i en sydlig nod för universitet och högskola dels för att fler kommuner i alla Skånes hörn ska finnas representerade i gruppen.  Sedan hösten 2023 ingår också därför också Linnéuniversitetet.

Den vetenskapliga ledaren för FoU Skola är sammankallande för gruppen. Gruppen träffas tre gånger per termin.

Gruppens huvuduppdrag är att samla och sprida kunskap från försöksverksamhet ULF i regionen samt fungera som ett forum för regional diskussion kring kommunernas och lärosätenas behov, utmaningar och möjligheter i relation till försöksverksamheten.

Vad kan en kommun göra?

För att kunna samarbeta med lärosäten på lika villkor behöver alla kommuner arbeta med forskningslitteracitet samt kunna tydligt kommunicera sina behov och beskriva utvecklingsområden. För samarbetsvägar med konkret lärosäte se information nedan.

Påverkansarbete

På förfrågan av nationell samordningsgrupp för ULF har gruppen tagit fram en skrivelse på hur ULF-verksamhet skulle kunna se ut efter av försöksperiod är avslutat. Skrivelsen har skickats till den nationella samordningsgruppen samt används som underlag i diskussion med andra aktörer som deltar i ULF-verksamhet. Medlemmar från regional samordningsgrupp deltar också i nationella konferenser’’ för att diskutera framtida forskning inom ramen för ULF samt framtida organisation.

Läs skrivelsen Framtiden utformning av ULF – modellen för regionalisering nedan.

Samverkansmodeller

Malmö Universitet

Inom ramen för ULF samarbetar Malmö universitet med fristående och kommunala huvudmän.

Kontaktperson: Lisa Björklund Boistrup, professor MaU.

ULF-aktiviteter på Malmö universitet kan följas via denna blogg.

Centrum för samverkan och samordning arbetar med utveckling av lärande, pedagogik och ledarskap på uppdrag av skolor, kommuner och organisationer. För aktuella utbildning och intresse av samverkan forskning/praktik, läs mer via hemsidan ovan.

Kontaktperson: Anna-Lena Månsson.

Linnéuniversitetet

Modeller: Inom ramen för ULF samarbetar Linnéuniversitet med kommunala och fristående huvudmän.

Kontaktperson: Olof Engblom, utvecklingsledare.

RUC, Regionalt utvecklingscentrum, arbetar med skolutveckling och fortbildning av lärare och ledare inom skolväsendet. För aktuella samverkansarbeten och mera info om deras arbete läs mer i länken ovan.

Lunds universitet

Modeller: Inom ramen för ULF samarbetar Lunds universitet med kommunala och fristående huvudmän.

Kontaktperson: Anna Houmann, professor i musikpedagogik vid Lunds universitet – Malmö musikhögskola.

ULF-aktiviteter och arbetet med ULF vid Lunds universitet kan följas här och här. Plattformen för ULF-labbet där vi beskriver våra aktiviteter och projekt hittar du här.

Högskolan i Kristianstad

Modeller: Inom ramen för ULF samarbetar högskolan Kristanstad med kommunala och fristående huvudmän.

Kontaktperson: Anders Jönsson, professor i didaktik.
Vill du komma i kontakt med verksamhetsledaren för plattformen kan du kontakta Marie Fridberg.

Andra skolhuvudmän, som ännu inte är med i samverkan, kan ta del av plattformens verksamhet genom information på hemsidan och genom plattformens seminarieserie, som är öppen för alla. Verksamma lärare och förskollärare från andra skolhuvudmän kan även skicka in projektidéer för gemensamma forskningsprojekt.

Information om seminarieserien och ansökningar finns här.

Information om några av projekten finns på hemsidan.

Högskolan i Halmstad

Modeller: Inom ramen för ULF samarbetar högskola Halmstad med kommunala och fristående huvudmän.

Kontaktperson: Jaana Nehez

ULF-aktiviteter och arbetet med ULF inom Högskolan Halmstad kan följas här.


Relaterat material

Avsiktsförklaring ULF Skånes Kommuner Utbildning, 2022-10-24

Ladda ner

Arbetsinstruktion Regional samordningsgrupp Utbildning, 2020-11-25

Ladda ner

Framtidens utformning av ULF – modellen för regionalisering Utbildning, 2020-11-25

Ladda ner

Nationell hemsida för ULF Extern länk

Gå till extern sida