Regionalt samverkansråd

Det övergripande syftet med samverkan mellan kommuner och lärosäten är att stärka Skåne som utbildningsregion och skapa en gemensam mötesplats där både kort- som långsiktig strategiska frågor kan behandlas. Samverkan avser skollagsstyrda verksamheter och lärosäten i Skåne.

En gemensam samverkan skapar förutsättningar för att förbättra och fördjupa arbetet med skolutveckling, lärarutbildning och forskning.

Det fördjupade samarbetet ska bidra till lokal skolutveckling och skapa goda förutsättningar för kunskapsutveckling och kunskapsuppbyggnad som kan användas i både kommunala verksamheter och i fristående verksamheter samt inom lärosätena.

Samarbetet syftar också till att stärka lärarutbildningens kvalitet och studenternas yrkesutveckling samt stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten (se VFU-avtal nedan). Både kommunala och fristående huvudmän i Skåne ingår i samverkansrådet.

Ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning

Ramavtalet för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) reglerar samarbetet mellan lärosätena och skolhuvudmännen avseende den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU). Samverkan omfattar även special­pedagog- och speciallärarutbildningarna samt studie- och yrkesvägledarutbildningen i tillämpliga delar. De verksamhetsförlagda och högskole-/universitetsförlagda delarna är en integrerad del av utbildningen. Samtliga kommunala skolhuvudmän i Skåne samt Sölvesborg, Olofström, Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg har undertecknat avtalet.

Lärosätena och kommunerna förbinder sig att verka för ett fördjupat samarbete, vilket ska leda till att lärarstudenterna under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen ges möjlighet att utveckla en yrkeskompetens. Vidare ska det ges möjlighet för deltagande skola/förskolas lärare samt lärare från lärosätena att utveckla sina respektive yrkeskompetenser. Det fördjupade samarbetet kan bidra till lokal skolutveckling.

Förutom organisation och kvalitetssäkring/kvalitetsutveckling regleras den ekonomiska ersättningen för mottagande av studerande.

Skånes Kommuner ansvarar för årlig uppföljning av avtalet.


Vid frågor om mötestider, minnesanteckningar och medlemmar i det regionala samverkansrådet, kontakta sidansvarig. 

 


Relaterat material

Överenskommelse samverkan kommuner och lärosäten i Skåne 2022-06-30

Ladda ner

Bilaga till överenskommelse samverkan kommuner och lärosäten i Skåne 2022-06-30

Ladda ner

Förtydligande_ramavtal_2022 2022-06-30

Ladda ner

RamavtalVFU2022. Utbildning, 2022-08-24

Ladda ner

Sidansvarig

Caroline Åkesson

Biträdande förbundsdirektör, Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad