2023-06-07

Skånes Kommuner startar upp åtta regionala områdesnätverk

De åtta områdesnätverken ska vara en länk mellan nationell och lokal nivå. Syftet är att säkerställa att information når ut lokalt men även samlas in lokalt och når den nationella nivån. I nätverken sker även samordning för att se till att den nationella inriktningen är tydlig även lokalt.

Under maj och juni startar Skånes Kommuner upp de åtta regionala områdesnätverk med representanter från de skånska kommunerna. Det strategiska nätverket för hälsa, social välfärd och omsorg har utsett representanterna i de åtta nätverken. Områdesnätverken arbetar på uppdrag av det strategiska nätverket och rapporterar även till det. Områdesnätverken hålls samman av strateger från Skånes Kommuner utifrån rollen som RSS – Regional Samverkansstruktur.

Områdesnätverken ska bereda frågor och ta fram underlag till Vårdsamverkan Skåne och andra uppdrag som ges av det strategiska nätverket för hälsa, social välfärd och omsorg.

Det finns fyra fokusområden som områdesnätverkens arbete utgår från. Fokusområdena är beslutade nationellt och är desamma i hela landet. Fokusområdena är:

 • Skånegemensamt arbete
 • Hälsa och individens egen kraft
 • Digitalisering som stödjer nya arbetssätt
 • Kompetensförsörjning

”Områdesnätverken blir viktiga forum för oss som RSS för att verkligen säkerställa att kommunernas arbete går i linje med de nationella inriktningarna. Vi kan tidigt identifiera eventuella utmaningar och flagga för att lokala anpassningar behövs. För vårt arbete i Skåne är det viktigt med en enhetlighet mellan det nationella och lokala och då blir vår regionala roll tydligare. Det strategiska nätverket är redan etablerat och deltagarna i områdesnätverken är utsedda så jag ser fram emot en höst där vi kan komma i gång med arbetet snabbt.” säger Mats Renard, tf Avdelningschef för Hälsa, social välfärd och omsorg hos Skånes Kommuner.

Följande områdesnätverk kommer att startas upp;

 • Äldre
 • Funktionshinder
 • Barn och unga
 • Missbruk och beroende
 • Kvinnofrid/våld i nära relationer (uppstart efter sommaren)
 • Regionalt stöd för uppföljning och analys
 • Digitalisering inom socialtjänst
 • MAS/MAR (befintligt nätverk)

Här finns mer information om områdesnätverken;

Hälsa, social välfärd och omsorg – Skånes Kommuner