2022-02-11

Utveckling av gymnasiesamverkan gynnar skånska ungdomars möjlighet till utbildning

Skånska ungdomar har sedan 2010 haft möjlighet att söka sig till valfri gymnasieskola i Skåne. Grunden i samarbetet med gymnasiesamverkan är att värna om elevernas rättighet till utbildning. Nu behöver samarbetet utvecklas för att anpassas för framtiden – de skånska ungdomarna behöver fortsatt ha möjlighet till god utbildning och kommunernas verksamhets- och budgetplanering behöver underlättas.

Sedan maj 2021 arbetar en styrgrupp utsedd av Skånes Kommuner med att utveckla dagens samverkansavtal. Att erbjuda de skånska ungdomarna de bästa förutsättningarna för en god utbildning är en självklarhet för alla kommuner i Skåne.

– I ett gediget och målinriktat arbete har styrgruppen analyserat det befintliga samverkansavtalet och de utvecklingsbehov som man såg finnas på området. Arbetet har gjorts i dialog med skånska kommuner, med stöd av sakkunniga, av utredare, och efter hörande av andra regioners lösningar på området. Vi har idag presenterat ett förslag till styrelsen för Skånes Kommuner om hur man bör vidareutveckla dagens Gymnasiesamverkan. Jag är mycket glad att ha presenterat ett förslag om en fortsatt process för detta, där vi tillvaratar såväl den enskilde elevens, som skolhuvudmannens intressen på ett ansvarsfullt sätt säger Linda Allansson Wester (M) ordförande för politisk styrgrupp för Gymnasiesamverkan och kommunstyrelsens ordförande i Svedala kommun.

Varje enskild kommun ansvarar för att erbjuda ungdomar i kommunen gymnasieutbildning av god kvalitet, antingen själv eller i samverkan. I Skåne och västra Blekinge finns det drygt 50 000 ungdomar som tack vare gymnasiesamverkan kan gå den gymnasieutbildning som de önskar på valfri gymnasieskola.

Skånes Kommuner anser att gymnasiesamverkan ska finnas kvar för att ta vara på varje ungdoms möjlighet till utbildning inom samverkansområdet. Lagstiftningen kring gymnasieutbildning värnar om elevernas rättighet till utbildning och gymnasiesamverkan är i linje med lagstiftarens ambition och viktig att upprätthålla. I gymnasiesamverkan finns både kommunala och fristående gymnasieskolor. Ur elevernas perspektiv blir valet av gymnasieutbildning därför mer lättillgängligt genom gymnasiesamverkan.

– Vi har ett gemensamt ansvar att uppnå kvalitet och likvärdighet i gymnasieutbildningar för våra ungdomar i Skåne. Vi behöver också samarbeta mer om nyetableringar av gymnasieskolor. Det kan vi lyckas med genom att ta tillvara och utveckla vårt avtal om gymnasiesamverkan i Skåne, där gemensam planering och dimensionering av gymnasieutbildningar är viktiga delar. Det kan i det här sammanhanget även vara intressant att titta på förutsättningarna för en gemensam prislista i Skåne, säger Anders Tell (S), vice ordförande i den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan på Skånes Kommuner och oppositionsråd i Kristianstads kommun.

Samverkan är i dagsläget välfungerande men avtalet behöver utvecklas över tid och därför föreslås nu en rad utvecklingspunkter av Skånes Kommuner:

 • Kommunerna i samverkansområdet bör enas om en gemensam målbild och ambition med gymnasieutbildning.
 • Gemensam prislista för gymnasieutbildning inom samverkansområdet bör tas fram för att öka kvalitet och likvärdighet i gymnasieutbildningar samt underlätta kommunernas verksamhets- och budgetplanering.
 • Om det är möjligt utifrån skollagen ska kommunernas självbestämmande värnas i samverkan. Det behövs därför undersökas om det finns förutsättningar eller behov av att undanta några enskilda gymnasieutbildningar från Fritt sök.

– Detta är ett svårt och komplext område. Vår politiska styrgrupp arbetar hårt för att skapa en gemensam överenskommelse över både parti- och kommungränser där vi tillsammans tar ansvar för Skånes framtid, säger Patric Åberg (M), ordförande för Skånes Kommuner och kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge kommun.

Den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan kommer nu att arbeta vidare med utvecklingspunkterna i samarbete med kommunerna inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge.

Delrapporten finns att ladda ner här.

Kontaktpersoner

Linda Allansson Wester (M), Svedala, ordförande i politisk styrgrupp för gymnasiesamverkan
Telefon: 0709-478132, e-post: linda.allanssonwester@svedala.se

Anders Tell (S), Kristianstad, vice ordförande i politisk styrgrupp för gymnasiesamverkan
Telefon: 0733-136444, e-post: anders.tell@kristianstad.se

Patric Åberg, M), Östra Göinge, ordförande Skånes Kommuner
Telefon: 0447-75 60 95, e-post: patric.aberg@ostragoinge.se

Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande Skånes Kommuner
Telefon: 0709-958250, e-post: leif.sandberg@tomelilla.se

Johan Andersson (S), 2:e vice ordförande
Telefon: 0413-620 13, e-post: johan.andersson@eslov.se

Fakta

Skånes Kommuner är en medlemsorganisation för de 33 kommunerna i Skåne. Styrelsen består av ledande politiker från hela Skåne. Styrelsen har utsett en politisk styrgrupp som ska vårda och utveckla samverkansavtalet för Gymnasiesamverkan.

Gymnasiesamverkan är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne och västra Blekinge där grunden är ett gemensamt avtal om fritt sök för gymnasieungdomar. Syftet med samverkan är att åstadkomma effektiv gymnasieskola med hög kvalitet.

Ledamöter i politisk styrgrupp för gymnasiesamverkan

 • Linda Allansson Wester (M) Svedala, ordförande
 • Anders Tell (S), Kristianstad, vice ordförande
 • Rasmus Törnblom (M), Lund
 • Lena Wallentheim (S), Hässleholm
 • Marcus Friberg (MP), Helsingborg
 • Jeanette Ovesson (M), Simrishamn
 • Sara Wettergren (L), Malmö
 • Teddy Nilsson (SD), Svalöv
 • Robert Wenglén (M), Lomma