2. Kartlägga och bedöma rehabiliteringsbehov

Strukturerad bedömning/kartläggning

Varje yrkesgrupp har sina strukturerade bedömningsinstrument vilka bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Vilket eller vilka instrument som ska användas är en avvägning som den legitimerade professionen gör utifrån patientens behov och frågeställning. Exempel på vanliga bedömningsinstrument är ADL-taxonomin, COPM, GMF, kognitiv checklista med mera.

Skattning av svårighet

Patienten beskriver sin situation idag/aktuellt problem och gör en skattning av den upplevda svårigheten gällande aktivitet, delaktighet och/eller kroppsfunktion.

Skattning och upplevd svårighet

0. Ingen – Ingen svårighet att utföra aktiviteten, vara delaktig eller utföra kroppsfunktionen

1. Liten – Liten svårighet att utföra aktiviteten, vara delaktig eller utföra kroppsfunktionen

2. Måttlig – Måttlig svårighet att utföra aktiviteten, vara delaktig eller utföra kroppsfunktionen

3. Stor – Stor svårighet att utföra aktiviteten, vara delaktig eller utföra kroppsfunktionen

4. Total – Total svårighet att utföra aktiviteten, vara delaktig eller utföra kroppsfunktionen

Vid skilda uppfattningar om konsekvens/grad av påverkan eller behov av insats kan motivationsarbete bli aktuellt. Begrepp som patienten förstår används. Om patienten inte förstår kan personal eller närstående hjälpa till.


Skalan som används för att beskriva värden är ICF:s skala; ingen 0-4%, liten 5-24%, måttlig 25-49%, stor 50-95% och total 96-100%. En Visuell Analog Skala (VAS) för Beslutsstöd har tagits fram för att underlätta för patienten vid skattningen. Se arbetsmaterial. Gå gärna ICF-utbildning genom Socialstyrelsens kunskapsportal.


Riskanalys 1

Professionen bedömer vilken konsekvens som kan uppstå vid utebliven insats i nuläget. En riskbedömning görs.

Riskanalys 1

0. Ingen – Ingen risk för aktivitetsbegränsning, delaktighetsinskränkning och/eller funktionsnedsättning med försämrad livskvalitet

1. Liten – Liten risk för aktivitetsbegränsning, delaktighetsinskränkning och/eller funktionsnedsättning med försämrad livskvalitet

2. Måttlig – Måttlig risk för aktivitetsbegränsning, delaktighetsinskränkning och/eller funktionsnedsättning med försämrad livskvalitet

3. Stor – Stor risk för aktivitetsbegränsning, delaktighetsinskränkning och/eller funktionsnedsättning med försämrad livskvalitet

4. Total – Total risk för aktivitetsbegränsning, delaktighetsinskränkning och/eller funktionsnedsättning med försämrad livskvalitet

Riskanalysen är en del av den strukturerade bedömningen som ligger till grund för den fortsatta planeringen.

 


Sidansvarig

Mia Svensson Burghard

Strateg