4. Planera/genomföra

Sammanfattande bedömning/rehabiliteringsplan

Efter genomförd värdering av svårighet, konsekvens (risk), effekt/nytta, nyttjandegrad och riskanalys av möjlig insats, gör professionen en sammanfattning/bedömning av vilka behov patienten har och vilka insatser som ska genomföras eller inte. Rehabiliteringsplan skapas om flera delmål och mål kan kopplas till samma hälsotillstånd.

Behovet beskrivs i begreppen: Ingen, Liten, Måttlig, Stor eller Totalt behov av insats.

Vid olika uppfattningar mellan profession och patient redovisas detta i patientjournalen.

Insatsen genomförs

Insatsen genomförs i samråd med patienten. Kontinuerligt kan insatsen behöva justeras utifrån patientens dagsform och motivation.


Sidansvarig

Mia Svensson Burghard

Strateg